fbpx

OPTYKA TRACEWICZ

Dzię­ki nam zobaczysz i usłyszysz więcej. Optyk Olsz­tyn

Opty­ka Optome­tria Okulisty­ka Pro­te­ty­ka Słuchu Alek­sander Tracewicz

Tworzymy zespół dyplo­mowanych optyków, refrakcjon­istów, optom­e­trys­tów, okulistów oraz pro­te­tyków słuchu. Wyso­ka jakość jest pod­stawą naszej dzi­ałal­noś­ci, czego dowo­dem są cer­ty­fikaty przyz­nawane nielicznym salonom w Polsce. Korzys­tamy z urządzeń najwyższej klasy, dzię­ki czemu każ­da usłu­ga wykony­wana jest szy­bko i solid­nie. Zaprasza­my do nas wszys­t­kich cenią­cych sobie bogatą ofer­tę pro­duk­tową, gwarancję jakoś­ci, pro­fesjon­alne doradzt­wo, kom­plek­sową obsługę i indy­wid­u­al­iza­cję ofert. Obec­nie posi­adamy sieć salonów opty­cznych oraz gabi­netów pro­te­ty­ki słuchu. Zna­jdziesz nas w Bar­toszy­cach, Biskupcu, Dobrym Mieś­cie, Dywitach, Ełku, Gdańsku, Giży­cku, Goł­dapi, Józe­fowie, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrą­gowie, Nidz­i­cy, Olecku, Olsz­tynie, Ostródzie, Piszu, Szczyt­nie, Węgorzewie oraz w Warsza­w­ie. Prestiż i renomę zawdz­ięcza­my przede wszys­tkim długiej trady­cji i doświad­cze­niu.


Odtwórz wideo

Kontakt z siedzibą firmy

Opty­ka Optome­tria Okulisty­ka
Pro­te­ty­ka Słuchu
Alek­sander Tracewicz

ul.Olsztyńska 70
11–001 Dywity
e‑mail: siedziba@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia

Poniedzi­ałek — Piątek: 08:00 — 17:00

Księ­gowość

89 512 08 15

Sekre­tari­at

89 512 08 16 

Kadry

89 512 08 17

Zaopa­trze­nie

89 512 08 18

Szybki kontakt z salonami

Bartoszyce

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

Plac Kon­sty­tucji 3 Maja 13b

11–200 Bar­toszyce

89 762 39 87

bartoszyce@tracewicz.pl

Biskupiec

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. I Maja 7a

11–300 Bisku­piec

89 526 68 08

biskupiec@tracewicz.pl

Dobre Miasto

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Wojs­ka Pol­skiego 4

11–040 Dobre Mias­to

89 526 78 50

dobremiasto@tracewicz.pl

Dywity

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 09:00 — 17:00

Sob­o­ta: nieczynne

Dane kon­tak­towe:

ul. Olsz­tyńs­ka 70

11–001 Dywity

89 527 40 89

dywity@tracewicz.pl

Ełk

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 10:00 — 18:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Mick­iewicza 19

19–300 Ełk

87 610 31 53

elk@tracewicz.pl

Gdańsk

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 10:00 — 18:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Dmowskiego 10 C i D

80–264 Gdańsk

58 523 85 91

gdansk@tracewicz.pl

Giżycko

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Olsz­tyńs­ka 3C

11–500 Giży­cko

87 428 24 83

gizycko@tracewicz.pl

Gołdap

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

Plac Zwycięst­wa 8A/2

19–500 Goł­dap

87 520 10 52 

goldap@tracewicz.pl

Józefów

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 11:00 — 19:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. 3 Maja 148

05–420 Józe­fów

22 610 79 92

jozefow@tracewicz.pl

Kętrzyn

Godziny otwar­cia:

Pon- Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Traugut­ta 17

11–400 Kętrzyn

89 752 34 57, 89 752 51 21

ketrzyn@tracewicz.pl

Lidzbark Warm.

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Lipowa 6

11–000 Lidzbark Warmińs­ki

89 767 21 06, 89 767 55 55

lidzbark@tracewicz.pl

Mrągowo

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Królewiec­ka 21

11–700 Mrą­gowo

89 741 32 10

mragowo@tracewicz.pl

Nidzica

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. 1 Maja 9c 

13–100 Nidz­i­ca 

89 519 03 24

nidzica@tracewicz.pl

Olecko

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

Plac Wol­noś­ci 25 

12–200 Olecko

87 610 18 07

olecko@tracewicz.pl

Olsztyn

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 10:00 — 18:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Koperni­ka 46a

10–513 Olsz­tyn

89 523 59 95, 89 527 77 49

olsztyn@tracewicz.pl

Ostróda

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:30 — 17:30

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Grun­waldz­ka 4

14–100 Ostró­da

89 646 60 62, 89 646 04 00

ostroda@tracewicz.pl

Pisz

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

Plac Daszyńskiego 2/19 

12–200 Pisz

87 423 26 19

pisz@tracewicz.pl

Szczytno

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Odrodzenia 12a

12–100 Szczyt­no

89 624 85 63

szczytno@tracewicz.pl

Warszawa

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 11:00 — 19:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Jana Pawła II 15H/i

05–077 Warsza­wa

22 760 85 27, 22 773 29 49

warszawa@tracewicz.pl

Węgorzewo

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Zamkowa 14

11–600 Węgorze­wo

87 427 38 70

wegorzewo@tracewicz.pl

Odwiedź nas również na
Insta­gram

Na Insta­gramie zna­jdziesz najnowsze kolekc­je które możesz spotkać w naszych salonach.

Face­book

Chcesz wiedzieć jak wyglą­da nasza pra­ca od zaplecza? Odwiedź i pol­ub nasz Fan­Page aby być na bieżą­co z pro­moc­ja­mi i nowoś­ci­a­mi w świecie opty­ki.

Google

Jesteś naszym pac­jen­tem lub klien­tem? Oceń naszą pracę w Google.