SIEĆ SALONÓW OPTYCZNYCH
Ulep­sza­my jakość Two­jego wzroku od 1967. Posi­adamy 19 salonów zlokali­zowanych na tere­nie Warmii i Mazur, Warsza­wy oraz Józe­fowa

2018-05-18 STRONA foropter

BADANIE WZROKU

​Potrze­bu­jesz nowych oku­larów? Umów się na wiz­ytę, nasz spec­jal­ista określi Two­ją wadę wzroku i dopa­su­je odpowied­nią kon­strukcję soczewek ide­al­ną do Twoich wyma­gań.

LOGO-OKULARY-KOREKCYJNE

OFERTA

​Oku­lary już dawno przes­tały być nielu­bianą pro­tezą, stały się częś­cią ubioru, tak jak biżu­te­ria. Pomoże­my Ci dobrać ide­alne oku­lary dla Ciebie.

LOGO Badanie Słuchu

BADANIE SŁUCHU JUŻ WKRÓTCE!

Już wkrótce w salonie w Olsz­tynie przy uli­cy Koperni­ka 46a będziesz mógł sprawdz­ić stan swo­jego słuchu.

2019 01 25 O Nas 3

NAS

Tworzymy zespół dyplo­mowanych optyków, refrakcjon­istów, optom­e­trys­tów i okulistów.

IKONA-promocja-OKULARY-PROGRESYWNE-40-5

40% RABATU

Spec­jal­nie dla Was wybral­iśmy najbardziej pop­u­larne kon­strukc­je soczewek pro­gresy­wnych i przece­nil­iśmy je nawet o 40%!

2018-05-28-IKONA-Okulary-WOW-2

OKULARY WOW

Kilka­dziesiąt awan­gar­dowych opraw korek­cyjnych oraz oku­larów prze­ci­wsłonecznych. Oku­lary z oprawka­mi WOW dostęp­ne w atrak­cyjnej cenie 460 zł!

2018 04 11 Nidzica Otwarcie Salonu 3

DYŻUR OKULISTY

W związku z bard­zo dużym zain­tere­sowaniem kom­plek­sowym badaniem okulisty­cznym, od 2 sty­cz­nia, w 3 naszym salonach okuliś­ci będą dyżurować dwa razy dłużej!

LOGO Kącik Promocji

KĄCIK PROMOCJI

Od 1 lutego w naszych salonach zna­jdziecie kilka­naś­cie mod­eli przece­nionych nawet o 30% !

LOGO Instagram

INSTAGRAM

Na Insta­gramie zna­jdziesz najnowsze kolekc­je które możesz spotkać w naszych salonach.

LOGO-facebook

FACEBOOK

Chcesz wiedzieć jak wyglą­da nasza pra­ca od zaplecza? Odwiedź i pol­ub nasz Fan­Page aby być na bieżą­co z pro­moc­ja­mi i nowoś­ci­a­mi w świecie opty­ki.

LOGO-GOOGLE

GOOGLE

Jesteś naszym pac­jen­tem lub klien­tem? Oceń naszą pracę w Google.

OPTYKA OPTOMETRIA OKULISTYKA ALEKSANDER TRACEWICZ
Tworzymy zespół dyplo­mowanych optyków, refrakcjon­istów, optom­e­trys­tów i okulistów.
Wyso­ka jakość jest pod­stawą naszej dzi­ałal­noś­ci, czego dowo­dem są cer­ty­fikaty przyz­nawane nielicznym salonom w Polsce oraz pon­ad 5000 zad­owolonych klien­tów rocznie. Korzys­tamy z urządzeń najwyższej klasy, dzię­ki czemu każ­da usłu­ga wykony­wana jest szy­bko i solid­nie. Zaprasza­my do nas wszys­t­kich cenią­cych sobie bogatą ofer­tę pro­duk­tową, gwarancję jakoś­ci, pro­fesjon­alne doradzt­wo, kom­plek­sową obsługę i indy­wid­u­al­iza­cję ofert. Obec­nie posi­adamy 17 salonów opty­cznych. Zna­jdziesz nas w Bar­toszy­cach, Biskupcu, Dobrym Mieś­cie, Dywitach, Ełku, Giży­cku, Józe­fowie, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrą­gowie, Olecku, Olsz­tynie, Ostródzie, Piszu, Szczyt­nie, Węgorzewie oraz w Warsza­w­ie. Prestiż i renomę zawdz­ięcza­my przede wszys­tkim długiej trady­cji i doświad­cze­niu.

INFORMACJE OGÓLNE
OPTYKA OPTOMETRIA OKULISTYKA
ALEKSANDER TRACEWICZ
ul.Olsztyńska 70
11–001 Dywity
e-mail: siedziba@tracewicz.pl

GODZINY OTWARCIA SIEDZIBY
Poniedzi­ałek — Piątek: 08:00 — 17:00

KSIĘGOWOŚĆ:
89 512 08 15
SEKRETARIAT:

89 512 08 16 
KADRY:

89 512 08 17
ZAOPATRZENIE:

89 512 08 18

SZYBKI KONTAKTSALONAMI

BARTOSZYCE
Plac Kon­sty­tucji 3 Maja 13b
11–200 Bar­toszyce
89 762 39 87
bartoszyce@tracewicz.pl

BISKUPIEC Tu i Ter­az
ul. I Maja 7a
11–300 Bisku­piec
89 526 68 08
biskupiec@tracewicz.pl

DOBRE MIASTO
ul. Wojs­ka Pol­skiego 4
11–040 Dobre Mias­to
89 526 78 50
dobremiasto@tracewicz.pl

DYWITY
ul. Olsz­tyńs­ka 70
11–001 Dywity
89 527 40 89
dywity@tracewicz.pl

EŁK Tu i Ter­az
ul. Mick­iewicza 19
19–300 Ełk
87 610 31 53
elk@tracewicz.pl

GIŻYCKO
ul. Olsz­tyńs­ka 3C
11–500 Giży­cko
87 428 24 83
gizycko@tracewicz.pl

GOŁDAP
Plac Zwycięst­wa 8A/2
19–500 Goł­dap
87 520 10 52 
goldap@tracewicz.pl

JÓZEFÓW Milo Park
ul. 3 Maja 148
05–420 Józe­fów
22 610 79 92
jozefow@tracewicz.pl

KĘTRZYN
ul. Traugut­ta 17
11–400 Kętrzyn
89 752 34 57, 89 752 51 21
ketrzyn@tracewicz.pl

LIDZBARK WARMIŃSKI
ul. Lipowa 6
11–100 Lidzbark Warmińs­ki
89 767 21 06, 89 767 55 55
lidzbark@tracewicz.pl

MRĄGOWO
ul. Królewiec­ka 21
11–700 Mrą­gowo
89 741 32 10
mragowo@tracewicz.pl

NIDZICA
ul. 1 Maja 9c 
13–100 Nidz­i­ca 
89 519 03 24
nidzica@tracewicz.pl

OLECKO
Plac Wol­noś­ci 25 
12–200 Olecko
87 610 18 07
olecko@tracewicz.pl

OLSZTYN
ul. Koperni­ka 46a
10–513 Olsz­tyn
89 523 59 95, 89 527 77 49
olsztyn@tracewicz.pl

OSTRÓDA
ul. Grun­waldz­ka 4
14–100 Ostró­da
89 646 60 62, 89 646 04 00
ostroda@tracewicz.pl

PISZ
Plac Daszyńskiego 2/19 
12–200 Pisz
 87 423 26 19
pisz@tracewicz.pl

SZCZYTNO
ul. Odrodzenia 12a
12–100 Szczyt­no
89 624 85 63
szczytno@tracewicz.pl

WARSZAWA Stara Miłos­na
ul. Jana Pawła II 15H/i
05–077 Warsza­wa
22 760 85 27, 22 773 29 49
warszawa@tracewicz.pl

WĘGORZEWO
ul. Zamkowa 14
11–600 Węgorze­wo
87 427 38 70
wegorzewo@tracewicz.pl