Logo Tracewicz [Przekonwertowany]
Opty­ka Optome­tria Okulisty­ka Alek­sander Tracewicz

Sieć 19 salonów opty­cznych. Zna­jdziesz nas w Bar­toszy­cach, Biskupcu, Dobrym Mieś­cie, Dywitach, Ełku, Giży­cku, Goł­dapi,
Józe­fowie, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrą­gowie, Olecku, Olsz­tynie, Ostródzie, Piszu, Szczyt­nie, Węgorzewie oraz w Warsza­w­ie

2019 08 28 Badanie Słuchu Olsztyn 2
Badanie słuchu

Od 16 wrześ­nia w salonie w Olsz­tynie przy uli­cy Koperni­ka 46a będziesz mógł sprawdz­ić stan swo­jego słuchu.

2018-05-18 STRONA foropter
Badanie wzroku

Potrze­bu­jesz nowych oku­larów? Umów się na wiz­ytę, nasz spec­jal­ista określi Two­ją wadę wzroku i dopa­su­je odpowied­nią kon­strukcję soczewek ide­al­ną do Twoich wyma­gań.

LOGO-OKULARY-KOREKCYJNE
Ofer­ta

Oku­lary już dawno przes­tały być nielu­bianą pro­tezą, stały się częś­cią ubioru, tak jak biżu­te­ria. Pomoże­my Ci dobrać ide­alne oku­lary dla Ciebie.

2018-05-28-IKONA-Okulary-WOW-2
Oku­lary WOW

Kilka­dziesiąt awan­gar­dowych opraw korek­cyjnych oraz oku­larów prze­ci­wsłonecznych. Oku­lary z oprawka­mi WOW dostęp­ne w atrak­cyjnej cenie 460 zł!

2019 04 29 Strona Internetowa 99 Zł
Oku­lary korek­cyjne

Zaprasza­my do salonu w Bar­toszy­cach, Dobrym Mieś­cie, Dywitach, Goł­dapi, Olecku oraz w Węgorzewie.
Kom­pletne oku­lary kupisz już za 99 zło­tych!

2019 06 14 199 Zł Okulary
Oku­lary prze­ci­wsłoneczne

Oku­lary prze­ci­wsłoneczne z korekcją za 199 zło­tych! Ter­az jaz­da na row­erze, gra w piłkę nożną, czy po pros­tu czy­tanie książ­ki leżąc w cie­niu na leżaku będzie zde­cy­dowanie przy­jem­niejsze.

LOGO Instagram
Insta­gram

Na Insta­gramie zna­jdziesz najnowsze kolekc­je które możesz spotkać w naszych salonach.

LOGO-facebook
Face­book

Chcesz wiedzieć jak wyglą­da nasza pra­ca od zaplecza? Odwiedź i pol­ub nasz Fan­Page aby być na bieżą­co z pro­moc­ja­mi i nowoś­ci­a­mi w świecie opty­ki.

LOGO-GOOGLE
Google+

Jesteś naszym pac­jen­tem lub klien­tem? Oceń naszą pracę w Google.

O nas
Opty­ka Optome­tria Okulisty­ka Alek­sander Tracewicz

Tworzymy zespół dyplo­mowanych optyków, refrakcjon­istów, optom­e­trys­tów i okulistów. Wyso­ka jakość jest pod­stawą naszej dzi­ałal­noś­ci, czego dowo­dem są cer­ty­fikaty przyz­nawane nielicznym salonom w Polsce oraz pon­ad 5000 zad­owolonych klien­tów rocznie. Korzys­tamy z urządzeń najwyższej klasy, dzię­ki czemu każ­da usłu­ga wykony­wana jest szy­bko i solid­nie. Zaprasza­my do nas wszys­t­kich cenią­cych sobie bogatą ofer­tę pro­duk­tową, gwarancję jakoś­ci, pro­fesjon­alne doradzt­wo, kom­plek­sową obsługę i indy­wid­u­al­iza­cję ofert. Obec­nie posi­adamy 19 salonów opty­cznych. Zna­jdziesz nas w Bar­toszy­cach, Biskupcu, Dobrym Mieś­cie, Dywitach, Ełku, Giży­cku, Goł­dapi, Józe­fowie, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrą­gowie, Olecku, Olsz­tynie, Ostródzie, Piszu, Szczyt­nie, Węgorzewie oraz w Warsza­w­ie. Prestiż i renomę zawdz­ięcza­my przede wszys­tkim długiej trady­cji i doświad­cze­niu.

Kon­takt z siedz­ibą firmy
Opty­ka Optome­tria Okulisty­ka
Alek­sander Tracewicz

ul.Olsztyńska 70
11–001 Dywity
e-mail: siedziba@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia

Poniedzi­ałek — Piątek: 08:00 — 17:00

Księ­gowość

89 512 08 15

Sekre­tari­at

89 512 08 16 

Kadry

89 512 08 17

Zaopa­trze­nie

89 512 08 18

Szy­b­ki kon­takt z salon­a­mi
Bar­toszyce

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

Plac Kon­sty­tucji 3 Maja 13b

11–200 Bar­toszyce

89 762 39 87

bartoszyce@tracewicz.pl

Bisku­piec

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. I Maja 7a

11–300 Bisku­piec

89 526 68 08

biskupiec@tracewicz.pl

Dobre Mias­to

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Wojs­ka Pol­skiego 4

11–040 Dobre Mias­to

89 526 78 50

Dywity

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 09:00 — 17:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Olsz­tyńs­ka 70

11–001 Dywity

89 527 40 89

dywity@tracewicz.pl

Ełk

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 10:00 — 18:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Mick­iewicza 19

19–300 Ełk

87 610 31 53

elk@tracewicz.pl

Giży­cko

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Olsz­tyńs­ka 3C

11–500 Giży­cko

87 428 24 83

gizycko@tracewicz.pl

Goł­dap

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

Plac Zwycięst­wa 8A/2

19–500 Goł­dap

87 520 10 52 

goldap@tracewicz.pl

Józe­fów

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 10:00 — 20:00

Sob­o­ta: 10:00 — 16:00

Dane kon­tak­towe:

ul. 3 Maja 148

05–420 Józe­fów

22 610 79 92

Kętrzyn

Godziny otwar­cia:

Pon- Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Traugut­ta 17

11–400 Kętrzyn

89 752 34 57, 89 752 51 21

Lidzbark Warm.

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Lipowa 6

11–000 Lidzbark Warmińs­ki

89 767 21 06, 89 767 55 55

lidzbark@tracewicz.pl

Mrą­gowo

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Królewiec­ka 21

11–700 Mrą­gowo

89 741 32 10

mragowo@tracewicz.pl

Nidz­i­ca

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. 1 Maja 9c 

13–100 Nidz­i­ca 

89 519 03 24

nidzica@tracewicz.pl

Olecko

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

Plac Wol­noś­ci 25 

12–200 Olecko

87 610 18 07

olecko@tracewicz.pl

Olsz­tyn

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 10:00 — 18:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Koperni­ka 46a

10–513 Olsz­tyn

89 523 59 95, 89 527 77 49

olsztyn@tracewicz.pl

Ostró­da

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:30 — 17:30

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Grun­waldz­ka 4

14–100 Ostró­da

89 646 60 62, 89 646 04 00

Pisz

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

Plac Daszyńskiego 2/19 

12–200 Pisz

87 423 26 19

pisz@tracewicz.

Szczyt­no

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Odrodzenia 12a

12–100 Szczyt­no

89 624 85 63

szczytno@tracewicz.pl

Warsza­wa-Stara Miłos­na

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 11:00 — 19:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Jana Pawła II 15H/i

05–077 Warsza­wa

22 760 85 27, 22 773 29 49

warszawa@tracewicz.pl

Węgorze­wo

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Zamkowa 14

11–600 Węgorze­wo

87 427 38 70

wegorzewo@tracewicz.pl