OPTYKA TRACEWICZ

Dzię­ki nam zobaczysz i usłyszysz więcej. Optyk Olsz­tyn

Umów się na badanie wzroku

Potrze­bu­jesz nowych oku­larów? Umów się na wiz­ytę, nasz spec­jal­ista określi Two­ją wadę wzroku i dopa­su­je odpowied­nią kon­strukcję soczewek ide­al­ną do Twoich wyma­gań.

Umów się na badanie słuchu

Sprawdz­ić stan swo­jego słuchu przy uli­cy Koperni­ka 46a w Olsz­tynie

Szukasz pracy?

W związku z dynam­icznym roz­wo­jem firmy, poszuku­je­my osób na stanowisko opty­ka, asys­ten­ta sprzedaży, optom­e­trysty oraz pra­cown­i­ka biurowego.

OKULARY KOREKCYJNE

Oku­lary już dawno przes­tały być nielu­bianą pro­tezą, stały się częś­cią ubioru, tak jak biżu­te­ria. Pomoże­my Ci dobrać ide­alne oku­lary dla Ciebie.

Badanie wzroku w prezencie

Przy zakupie oku­larów badanie wzroku przeprowad­zone przez dyplo­mowanego optom­e­trys­tę — Domini­ka Ziółkowskiego otrzy­masz w prezen­cie! 🎁

O nas

Rada Właś­ci­cieli

MOŻESZ NAM ZAUFAĆ

Opty­ka Optome­tria Okulisty­ka Pro­te­ty­ka Słuchu Alek­sander Tracewicz

Tworzymy zespół dyplo­mowanych optyków, refrakcjon­istów, optom­e­trys­tów, okulistów oraz pro­te­tyków słuchu. Wyso­ka jakość jest pod­stawą naszej dzi­ałal­noś­ci, czego dowo­dem są cer­ty­fikaty przyz­nawane nielicznym salonom w Polsce. Korzys­tamy z urządzeń najwyższej klasy, dzię­ki czemu każ­da usłu­ga wykony­wana jest szy­bko i solid­nie. Zaprasza­my do nas wszys­t­kich cenią­cych sobie bogatą ofer­tę pro­duk­tową, gwarancję jakoś­ci, pro­fesjon­alne doradzt­wo, kom­plek­sową obsługę i indy­wid­u­al­iza­cję ofert.

Obec­nie posi­adamy sieć salonów opty­cznych oraz gabi­netów pro­te­ty­ki słuchu. Zna­jdziesz nas w Bar­toszy­cach, Biskupcu, Dobrym Mieś­cie, Dywitach, Ełku, Gdańsku, Giży­cku, Goł­dapi, Józe­fowie, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrą­gowie, Nidz­i­cy, Olecku, Olsz­tynie, Ostródzie, Piszu, Szczyt­nie, Węgorzewie oraz w Warsza­w­ie. Prestiż i renomę zawdz­ięcza­my przede wszys­tkim długiej trady­cji i doświad­cze­niu.


Odtwórz wideo

Kontakt z siedzibą firmy

Opty­ka Optome­tria Okulisty­ka
Pro­te­ty­ka Słuchu
Alek­sander Tracewicz

ul.Olsztyńska 70
11–001 Dywity
e‑mail: siedziba@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia

Poniedzi­ałek — Piątek: 08:00 — 17:00

Księ­gowość

89 512 08 15

Sekre­tari­at

89 512 08 16 

Kadry

89 512 08 17

Zaopa­trze­nie

89 512 08 18

Szybki kontakt z salonami

Bartoszyce

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

Plac Kon­sty­tucji 3 Maja 13b

11–200 Bar­toszyce

89 762 39 87

bartoszyce@tracewicz.pl

Biskupiec

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. I Maja 7a

11–300 Bisku­piec

89 526 68 08

biskupiec@tracewicz.pl

Dobre Miasto

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Wojs­ka Pol­skiego 4

11–040 Dobre Mias­to

89 526 78 50

dobremiasto@tracewicz.pl

Dywity

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 09:00 — 17:00

Sob­o­ta: nieczynne

Dane kon­tak­towe:

ul. Olsz­tyńs­ka 70

11–001 Dywity

89 527 40 89

dywity@tracewicz.pl

Ełk

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 10:00 — 18:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Mick­iewicza 19

19–300 Ełk

87 610 31 53

elk@tracewicz.pl

Gdańsk

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 10:00 — 18:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Dmowskiego 10 C i D

80–264 Gdańsk

58 523 85 91

gdansk@tracewicz.pl

Giżycko

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Olsz­tyńs­ka 3C

11–500 Giży­cko

87 428 24 83

gizycko@tracewicz.pl

Gołdap

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

Plac Zwycięst­wa 8A/2

19–500 Goł­dap

87 520 10 52 

goldap@tracewicz.pl

Józefów

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 11:00 — 19:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. 3 Maja 148

05–420 Józe­fów

22 610 79 92

jozefow@tracewicz.pl

Kętrzyn

Godziny otwar­cia:

Pon- Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Traugut­ta 17

11–400 Kętrzyn

89 752 34 57, 89 752 51 21

ketrzyn@tracewicz.pl

Lidzbark Warm.

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Lipowa 6

11–000 Lidzbark Warmińs­ki

89 767 21 06, 89 767 55 55

lidzbark@tracewicz.pl

Mrągowo

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Królewiec­ka 21

11–700 Mrą­gowo

89 741 32 10

mragowo@tracewicz.pl

Nidzica

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. 1 Maja 9c 

13–100 Nidz­i­ca 

89 519 03 24

nidzica@tracewicz.pl

Olecko

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

Plac Wol­noś­ci 25 

12–200 Olecko

87 610 18 07

olecko@tracewicz.pl

Olsztyn

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 8:00 — 18:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Koperni­ka 46a

10–513 Olsz­tyn

89 523 59 95, 89 527 77 49

olsztyn@tracewicz.pl

Ostróda

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:30 — 17:30

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Grun­waldz­ka 4

14–100 Ostró­da

89 646 60 62, 89 646 04 00

ostroda@tracewicz.pl

Pisz

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

Plac Daszyńskiego 2/19 

12–200 Pisz

87 423 26 19

pisz@tracewicz.pl

Szczytno

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Odrodzenia 12a

12–100 Szczyt­no

89 624 85 63

szczytno@tracewicz.pl

Stara Miłosna

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 11:00 — 19:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Jana Pawła II 15H/i

05–077 Warsza­wa

22 760 85 27, 22 773 29 49

warszawa@tracewicz.pl

Węgorzewo

Godziny otwar­cia:

Pon — Pt: 9:00 — 17:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dane kon­tak­towe:

ul. Zamkowa 14

11–600 Węgorze­wo

87 427 38 70

wegorzewo@tracewicz.pl

Odwiedź nas również na
Insta­gram

Na Insta­gramie zna­jdziesz najnowsze kolekc­je które możesz spotkać w naszych salonach.

Face­book

Chcesz wiedzieć jak wyglą­da nasza pra­ca od zaplecza? Odwiedź i pol­ub nasz Fan­Page aby być na bieżą­co z pro­moc­ja­mi i nowoś­ci­a­mi w świecie opty­ki.

Google+

Jesteś naszym pac­jen­tem lub klien­tem? Oceń naszą pracę w Google.

DRODZY KLIENCI

W czasie pandemii nasze salony są otwarte od poniedziałku do soboty

W związku z pandemią wprowadziliśmy środki ostrożności, które w dzisiejszych czasach są niezbędne.
Życzymy dużo zdrowia!
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup