fbpx

O nas


OPTYKA TRACEWICZ

Dzię­ki nam zobaczysz i usłyszysz więcej

Tworzymy zespół dyplo­mowanych optyków, refrakcjon­istów, optom­e­trys­tów, okulistów oraz pro­te­tyków słuchu. Wyso­ka jakość jest pod­stawą naszej dzi­ałal­noś­ci, czego dowo­dem są cer­ty­fikaty przyz­nawane nielicznym salonom w Polsce. Korzys­tamy z urządzeń najwyższej klasy, dzię­ki czemu każ­da usłu­ga wykony­wana jest szy­bko i solid­nie. Zaprasza­my do nas wszys­t­kich cenią­cych sobie bogatą ofer­tę pro­duk­tową, gwarancję jakoś­ci, pro­fesjon­alne doradzt­wo, kom­plek­sową obsługę i indy­wid­u­al­iza­cję ofert. Obec­nie posi­adamy sieć salonów opty­cznych oraz gabi­netów pro­te­ty­ki słuchu. Zna­jdziesz nas w Bar­toszy­cach, Biskupcu, Dobrym Mieś­cie, Dywitach, Ełku, Gdańsku, Giży­cku, Goł­dapi, Józe­fowie, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrą­gowie, Nidz­i­cy, Olecku, Olsz­tynie, Ostródzie, Piszu, Szczyt­nie, Węgorzewie oraz w Warsza­w­ie. Prestiż i renomę zawdz­ięcza­my przede wszys­tkim długiej trady­cji i doświad­cze­niu.

W naszych salonach moż­na znaleźć oprawy od kilku­nas­tu pro­du­cen­tów, między inny­mi oku­lary mar­ki Max Mara, Miu­Miu, Maui Jim, Ray Ban, Pra­da, Car­oli­na Abram. W dobrej cenie oraz jakoś­ci ofer­u­je­my oku­lary mar­ki Polaroid, Solano, Kwiat. Współpracu­je­my z najwięk­szy­mi pro­du­cen­ta­mi soczewek taki­mi jak Essilor, Hoya, Zeiss, JZO

Jako jedyni w północ­no-wschod­niej częś­ci Pol­s­ki pro­ponu­je­my badanie wzroku przy wyko­rzys­ta­niu nowoczes­nego urządzenia i.Profiler. Urządze­nie anal­izu­je indy­wid­u­alne dane badanego oka. Obok stan­dar­d­owej metody bada­nia wzroku, którą sto­su­je­my, a która obe­j­mu­je badanie możli­woś­ci wzroku wyłącznie w świ­etle dzi­en­nym i przy wyso­kich kon­trastach wykonu­je­my także indy­wid­u­al­ny pro­fil oka. Porówny­wal­ny jest on z odciskiem linii papi­larnych pal­ca, bo żadne oko nie jest takie samo. Sys­tem i.Profiler uwzględ­nia dodatkowo także zmi­any w różnych warunk­ach oświ­etle­niowych, odbi­cia, kolory i zmieni­a­ją­cy się poziom kon­trastu. 

W naszych salonach możesz “przetestować” oku­lary przed ich kup­nem. Narzędzie demon­stra­cyjne Nau­tilus to ekskluzy­w­na pomoc w sprzedaży firmy Essilor, która umożli­wia wybranie najlep­szych dla Ciebie soczewek. Urządze­nie prze­niesie Cię w sam środek demon­stracji, symu­lu­jąc przyszłe widze­nie w oku­larach. Sys­tem umożli­wia widze­nie przestrzenne 3D z zachowaniem pełnego kąta widzenia 360°. 

W naszej fir­mie duży nacisk kładziemy na rozwój. Szkole­nia i wyjazdy owocu­ją bard­zo dobrą zna­jo­moś­cią ofer­owanych usług. Poza wiedzą i umiejęt­noś­ci­a­mi nasi pra­cown­i­cy posi­ada­ją jeszcze jed­ną, bard­zo ważną cechę — pasję do swo­jego zawodu. 

Jeżeli potrze­bu­jesz nowych oku­larów korek­cyjnych, oku­larów prze­ci­wsłonecznych lub soczewek kon­tak­towych to zaprasza­my do naszych salonów. Listę naszych placówek zna­jdziesz w zakład­ce SALONY.  Zaprasza­my również na bada­nia optom­e­tryczne oraz okulisty­czne. W zakład­ce BADANIA WZROKU zna­jdziesz niezbędne infor­ma­c­je by umówić się na wiz­ytę. Do zobaczenia w salonie. 

Obec­nie posi­adamy sieć salonów opty­cznych oraz gabi­netów pro­te­ty­ki słuchu. Zna­jdziesz nas w Bar­toszy­cach, Biskupcu, Dobrym Mieś­cie, Dywitach, Ełku, Gdańsku, Giży­cku, Goł­dapi, Józe­fowie, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrą­gowie, Nidz­i­cy, Olecku, Olsz­tynie, Ostródzie, Piszu, Szczyt­nie, Węgorzewie oraz w Warsza­w­ie. Prestiż i renomę zawdz­ięcza­my przede wszys­tkim długiej trady­cji i doświad­cze­niu.

Odwiedź nas również na