Warsza­wa

Stara Miłos­na

Godziny otwar­cia:
(opty­ka, gabi­net pomi­aru ostroś­ci wzroku)
Poniedzi­ałek — Piątek: 11:00 — 19:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dyżu­ru­ją­cy lekarz okulista
Katarzy­na Adams­ka — Czu­ba
Bar­bara Bar­czyńs­ka
Ewa Sza­ła
Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na lub oso­bista.

Dane kon­tak­towe:
Jana Pawła II 15H/i
05–077 Warsza­wa
22 760 85 27, 22 773 29 49
warszawa@tracewicz.pl