Promocje

Sko­rzys­taj z najnowszych pro­mocji


Badanie wzroku w prezencie

Przy zakupie oku­larów badanie wzroku przeprowad­zone przez dyplo­mowanego optom­e­trys­tę otrzy­masz w prezen­cie! 🎁 Jeżeli nie zde­cy­du­jesz się na zakup oku­larów to za badanie zapłacisz jedyne 80 zł

Soczewki progresywne tańsze o 40%!

Oku­lary pro­gresy­wne to nie lada wydatek, zwłaszcza jeżeli nie zad­owala­ją nas tańsze, kom­pro­misowe rozwiąza­nia. Spec­jal­nie dla Was soczew­ki pro­gresy­wne z najlep­szą powłoką antyre­fleksyjną HVL aż 40 % TANIEJ! Soczew­ki pro­gresy­wne to doskon­ałe rozwiązanie dla osób po 40 roku życia, które odczuwa­ją prob­le­my z czy­taniem (prezbiopia). Dzię­ki nim będziesz widzi­ał wyraźnie na każdą odległość, a czy­tanie znów stanie się przy­jem­noś­cią.
O szczegóły zapy­taj w salonach. Pro­moc­ja dostęp­na jest we wszys­t­kich naszych salonach.