fbpx

Promocje

Sko­rzys­taj z najnowszych pro­mocji


Murem Za polskim mundurem

Pracu­jesz w służ­bie mundurowej? Sko­rzys­taj z okazji i kup oku­lary korek­cyjne ze 100 zło­tową zniżką! Pro­moc­ja obow­iązu­je od 01 grud­nia 2021 roku do 31 sty­cz­nia 2022 roku we wszys­t­kich naszych salonach Opty­ka Alek­sander Tracewicz.

Soczewki progresywne tańsze !

Oku­lary pro­gresy­wne to nie lada wydatek, zwłaszcza jeżeli nie zad­owala­ją nas tańsze, kom­pro­misowe rozwiąza­nia. Spec­jal­nie dla Was soczew­ki pro­gresy­wne z najlep­szą powłoką antyre­fleksyjną HVL do 35 % TANIEJ! Soczew­ki pro­gresy­wne to doskon­ałe rozwiązanie dla osób po 40 roku życia, które odczuwa­ją prob­le­my z czy­taniem (prezbiopia). Dzię­ki nim będziesz widzi­ał wyraźnie na każdą odległość, a czy­tanie znów stanie się przy­jem­noś­cią.
O szczegóły zapy­taj w salonach. Pro­moc­ja dostęp­na jest we wszys­t­kich naszych salonach.

Odwiedź nas również na