fbpx

dołącz do naszego zespołu

Dzień́ dobry! Tak zaczy­na się̨ każdy dzień́ w naszym Salonie Opty­ka Okulisty­ka Alek­sander Tracewicz.
Twój dzień w pra­cy też może być zawsze dobry jeśli dołączysz do naszego zespołu!
Jesteśmy zespołem Salonów Opty­cznych i Okulisty­cznych z pon­ad 53-let­nią trady­c­ją. Przez lata zdobywaliśmy doświadczenie, które poz­woliło nam na zbu­dowanie sta­bil­nej na rynku opty­cznym mar­ki Opty­ka Okulisty­ka Tracewicz. Najważniejsze wartości, którymi kieru­je­my się to jakość obsłu­gi i sprzedawanych produktów, życzliwość, uczciwość, pro­fesjon­al­izm i umiejętność pra­cy zespołowej.


Optyk Optometrysta

Miejsce pra­cy:
Józe­fów, Olsz­tyn, Ostró­da

Opis stanowiska:

• Wykony­wanie pomi­arów para­metrów układu wzrokowego
• Wykry­wanie i diag­no­zowanie wad układu wzrokowego
• Dobieranie korekcji oku­larowej,
• Dobieranie i aplikac­ja soczewek kon­tak­towych
• Rzetel­na i pro­fesjon­al­na obsłu­ga klien­ta w zakre­sie ofer­owanych pro­duk­tów i usług
• Dobór oprawek i soczewek oku­larowych według zle­conych para­metrów
• Dopa­sowanie gotowych oku­larów,
• Drob­ne naprawy oku­larów
• Sprzedaż pro­duk­tów dodatkowych,
• Dbałość o este­ty­czny wygląd i ekspozy­cję towarów
• Prowadze­nie niezbęd­nej doku­men­tacji związanej ze sprzedażą
• Real­iza­c­ja wyz­nac­zonych celów sprzedażowych

Oczekujemy:

• Wyk­sz­tałce­nia kierunk­owego – warunek konieczny
• Doświad­czenia w pra­cy na aplikowane stanowisko
• Wysok­iego poziomu kul­tu­ry oso­bis­tej
• Dys­pozy­cyjnoś­ci
• Samodziel­noś­ci
• Komu­nikaty­wnoś­ci
• Dobrej orga­ni­za­cji pra­cy

Oferujemy:

• Pracę w prestiżowym salonie opty­cznym
• Atrak­cyjne warun­ki wyna­grodzenia,
• Sta­bil­ną pracę w cią­gle rozwi­ja­jącej się fir­mie
• Solidne przy­go­towanie do pełnienia powier­zonych obow­iązków
• Pracę w młodym, dynam­icznym zes­pole
• Szkole­nia z zakre­su tech­nik i psy­chologii sprzedaży
• Szkole­nia z pro­duk­tów
• Kursy refrakcji

Protetyk Słuchu

Miejsce pra­cy:
Olsz­tyn

Opis stanowiska:

• Kom­plek­sowa i pro­fesjon­al­na obsłu­ga pac­jen­tów związana z pro­te­zowaniem słuchu
• Sprzedaż aparatów słu­chowych zna­j­du­ją­cych się w ofer­cie firmy
• Budowanie dłu­gotr­wałych relacji
• Reprezen­towanie firmy na zewnątrz
• Orga­ni­za­c­ja i udzi­ał w akc­jach pro­mo­cyjnych
• Stałe pod­nosze­nie kwal­i­fikacji

Oczekujemy:

• Samodziel­noś­ci
• Odpowiedzial­noś­ci
• Komu­nikaty­wnoś­ci
• Min wyk­sz­tałce­nia śred­niego
• Doświad­czenia w sprzedaży i obsłudze klien­ta w salonie pro­te­ty­ki słuchu, doświad­czenia w gabinecie słuchu, doświad­czenia ze sprzedażą
• Predys­pozy­cji do pra­cy z osoba­mi starszy­mi i niepełnosprawny­mi
• Umiejęt­noś­ci pra­cy w zes­pole

Oferujemy:

• Bard­zo dobre, sta­bilne warun­ki zatrud­nienia
• Przy­jazną atmos­ferę pra­cy
• Możli­wość zdoby­cia doświad­czenia i dal­szego roz­wo­ju

Oso­by zain­tere­sowane prosimy o przesyłanie CV oraz Lis­tu motywa­cyjnego na praca@tracewicz.pl