dołącz do naszego zespołu

W związku z dynam­icznym roz­wo­jem firmy, poszuku­je­my doświad­c­zonych oraz nastaw­ionych na dłu­go­falową współpracę osób na stanowisko Asys­ten­ta sprzedaży


Optyk — ASYSTENT SPRZEDAŻY

Miejsce pra­cy: Kętrzyn

Opis stanowiska:

• Rzetel­na i pro­fesjon­al­na obsłu­ga klien­ta w zakre­sie ofer­owanych pro­duk­tów i usług.
• Dobór oprawek i soczewek oku­larowych według zle­conych para­metrów.
• Dopa­sowanie gotowych oku­larów.
• Drob­ne naprawy oku­larów.
• Sprzedaż pro­duk­tów dodatkowych.
• Dbałość o este­ty­czny wygląd i ekspozy­cję towarów.
• Prowadze­nie niezbęd­nej doku­men­tacji związanej ze sprzedażą.
• Real­iza­c­ja wyz­nac­zonych celów sprzedażowych.

Oczekujemy:

• Doświad­czenia w pra­cy w sprzedaży.
• Wysok­iego poziomu kul­tu­ry oso­bis­tej.
• Dys­pozy­cyjnoś­ci.
• Samodziel­noś­ci.
• Komu­nikaty­wnoś­ci.
• Dobrej orga­ni­za­cji pra­cy.
• Gotowoś­ci do przek­wal­i­fikowa­nia się i stałego roz­wo­ju oso­bis­tego.

Oferujemy:

• Pracę w prestiżowym salonie opty­cznym.
• Atrak­cyjne warun­ki wyna­grodzenia.
• Sta­bil­ną pracę w cią­gle rozwi­ja­jącej się fir­mie.
• Solidne przy­go­towanie do pełnienia powier­zonych obow­iązków, pracę w młodym, dynam­icznym zes­pole.
• Szkole­nia z zakre­su tech­nik i psy­chologii sprzedaży, szkole­nia z pro­duk­tów.
• Kursy refrakcji.

Oso­by zain­tere­sowane prosimy o przesyłanie CV oraz Lis­tu motywa­cyjnego na praca@tracewicz.pl