dołącz do naszego zespołu

W związku z dynam­icznym roz­wo­jem firmy, poszuku­je­my doświad­c­zonych oraz nastaw­ionych na dłu­go­falową współpracę osób na stanowiska Okulisty, Optom­e­trysty oraz Asys­ten­ta sprzedaży


okulista

Miejsce pra­cy: Bar­toszyce, Bisku­piec, Dobre Mias­to, Dywity, Ełk, Gdańsk, Giży­cko, Goł­dap, Józe­fów, Kętrzyn, Lidzbark Warmińs­ki, Mrą­gowo, Nidz­i­ca, Olecko, Olsz­tyn, Ostró­da, Pisz, Szczyt­no, Warsza­wa, Węgorze­wo.

Opis stanowiska:

• Wykony­wanie spec­jal­isty­cznych badań lekars­kich, diag­no­zowanie oraz lecze­nie chorób układu wzrokowego.

Oczekujemy:

• Wyk­sz­tałce­nia wyższego medy­cznego
• spec­jal­iza­cji w dziedzinie okulisty­ki.
• Dobrej orga­ni­za­cji pra­cy.
• Wysok­iej kul­tu­ry oso­bis­tej.
• Przy­jaznego pode­jś­cia do osób badanych.

Oferujemy:

• Bard­zo dobre, sta­bilne warun­ki zatrud­nienia.
• Przy­jazną atmos­ferę pra­cy.
• Możli­wość zdoby­cia doświad­czenia i dal­szego roz­wo­ju.
• Intere­su­jącą pracę w zes­pole pro­fesjon­al­istów w dynam­icznie rozwi­ja­jącej się fir­mie.

Oso­by zain­tere­sowane prosimy o przesyłanie CV oraz Lis­tu motywa­cyjnego na praca@tracewicz.pl


optometrysta

Miejsce pra­cy: Bar­toszyce, Bisku­piec, Dobre Mias­to, Dywity, Ełk, Gdańsk, Giży­cko, Goł­dap, Józe­fów, Kętrzyn, Lidzbark Warmińs­ki, Mrą­gowo, Nidz­i­ca, Olecko, Olsz­tyn, Ostró­da, Pisz, Szczyt­no, Warsza­wa, Węgorze­wo.

Opis stanowiska:

• Wykony­wanie pomi­arów para­metrów układu wzrokowego
• Wykry­wanie i diag­no­zowanie wad układu wzrokowego
• Dobieranie korekcji oku­larowej
• Dobieranie i aplikac­ja soczewek kon­tak­towych

Oczekujemy:

• Dyplo­mu Optom­e­trysty szkoły wyższej (Mag­is­ter Optometrii)
• Doświad­czenia na stanowisku Optom­e­trysty w salonie opty­cznym lub placów­ce medy­cznej
• Dobrej orga­ni­za­c­ja pra­cy, odpowiedzial­ność.
• Doświad­czenia w pra­cy w sprzedaży.
• Wysok­iego poziomu kul­tu­ry oso­bis­tej.
• Dys­pozy­cyjnoś­ci.
• Samodziel­noś­ci.
• Komu­nikaty­wnoś­ci.
• Dobrej orga­ni­za­cji pra­cy.

Oferujemy:

• Bard­zo dobre, sta­bilne warun­ki zatrud­nienia.
• Przy­jazną atmos­ferę pra­cy.
• Możli­wość zdoby­cia doświad­czenia i dal­szego roz­wo­ju.
• Intere­su­jącą pracę w zes­pole pro­fesjon­al­istów w dynam­icznie rozwi­ja­jącej się fir­mie.

Oso­by zain­tere­sowane prosimy o przesyłanie CV oraz Lis­tu motywa­cyjnego na praca@tracewicz.pl


Optyk — ASYSTENT SPRZEDAŻY

Miejsce pra­cy: Bar­toszyce, Bisku­piec, Dobre Mias­to, Dywity, Ełk, Gdańsk, Giży­cko, Goł­dap, Józe­fów, Kętrzyn, Lidzbark Warmińs­ki, Mrą­gowo, Nidz­i­ca, Olecko, Olsz­tyn, Ostró­da, Pisz, Szczyt­no, Warsza­wa, Węgorze­wo.

Opis stanowiska:

• Rzetel­na i pro­fesjon­al­na obsłu­ga klien­ta w zakre­sie ofer­owanych pro­duk­tów i usług.
• Dobór oprawek i soczewek oku­larowych według zle­conych para­metrów.
• Dopa­sowanie gotowych oku­larów.
• Drob­ne naprawy oku­larów.
• Sprzedaż pro­duk­tów dodatkowych.
• Dbałość o este­ty­czny wygląd i ekspozy­cję towarów.
• Prowadze­nie niezbęd­nej doku­men­tacji związanej ze sprzedażą.
• Real­iza­c­ja wyz­nac­zonych celów sprzedażowych.

Oczekujemy:

• Doświad­czenia w pra­cy w sprzedaży.
• Wysok­iego poziomu kul­tu­ry oso­bis­tej.
• Dys­pozy­cyjnoś­ci.
• Samodziel­noś­ci.
• Komu­nikaty­wnoś­ci.
• Dobrej orga­ni­za­cji pra­cy.
• Gotowoś­ci do przek­wal­i­fikowa­nia się i stałego roz­wo­ju oso­bis­tego.

Oferujemy:

• Pracę w prestiżowym salonie opty­cznym.
• Atrak­cyjne warun­ki wyna­grodzenia.
• Sta­bil­ną pracę w cią­gle rozwi­ja­jącej się fir­mie.
• Solidne przy­go­towanie do pełnienia powier­zonych obow­iązków, pracę w młodym, dynam­icznym zes­pole.
• Szkole­nia z zakre­su tech­nik i psy­chologii sprzedaży, szkole­nia z pro­duk­tów.
• Kursy refrakcji.

Oso­by zain­tere­sowane prosimy o przesyłanie CV oraz Lis­tu motywa­cyjnego na praca@tracewicz.pl