dołącz do naszego zespołu

Dzień́ dobry! Tak zaczy­na się̨ każdy dzień́ w naszym Salonie Opty­ka Okulisty­ka Alek­sander Tracewicz.
Twój dzień w pra­cy też może być zawsze dobry jeśli dołączysz do naszego zespołu!
Jesteśmy zespołem Salonów Opty­cznych i Okulisty­cznych z pon­ad 53-let­nią trady­c­ją. Przez lata zdobywaliśmy doświadczenie, które poz­woliło nam na zbu­dowanie sta­bil­nej na rynku opty­cznym mar­ki Opty­ka Okulisty­ka Tracewicz. Najważniejsze wartości, którymi kieru­je­my się to jakość obsłu­gi i sprzedawanych produktów, życzliwość, uczciwość, pro­fesjon­al­izm i umiejętność pra­cy zespołowej. Jeśli również wyz­na­jesz te wartoś­ci to szukamy właśnie Ciebie na stanowisko Optyk – Asys­tent sprzedaży, oto szczegóły:


Optyk — ASYSTENT SPRZEDAŻY

Miejsce pra­cy: Stara Miłos­na, Dobre Mias­to, Bisku­piec, Goł­dap

Opis stanowiska:

• Rzetel­na i pro­fesjon­al­na obsłu­ga klien­ta w zakre­sie ofer­owanych pro­duk­tów i usług
• Dobór oprawek i soczewek oku­larowych według zle­conych para­metrów
• Dopa­sowanie gotowych oku­larów
• Drob­ne naprawy oku­larów
• Sprzedaż pro­duk­tów dodatkowych
• Dbałość o este­ty­czny wygląd i ekspozy­cję towarów
• Prowadze­nie niezbęd­nej doku­men­tacji związanej ze sprzedażą
• Real­iza­c­ja wyz­nac­zonych celów sprzedażowych

Oczekujemy:

• Doświad­cze­nie w pra­cy w salonie opty­cznym
• Wyk­sz­tałce­nie min­i­mum śred­nie
• Gotowość do pod­ję­cia pra­cy w pełnym wymi­arze godzin
• Dobra zna­jo­mość paki­etu MS Office
• Dobra orga­ni­za­c­ja pra­cy
• Umiejęt­ność pra­cy w zes­pole
• Mile widziane pra­wo jazdy

Oferujemy:

• Kursy refrakcji
• Atrak­cyjne warun­ki wyna­grodzenia
• Sta­bil­ną pracę w cią­gle rozwi­ja­jącej się fir­mie
• Solidne przy­go­towanie do pełnienia powier­zonych obow­iązków, pracę w młodym, dynam­icznym zes­pole

Oso­by zain­tere­sowane prosimy o przesyłanie CV oraz Lis­tu motywa­cyjnego na praca@tracewicz.pl