fbpx

dołącz do naszego zespołu

W związku z dynam­icznym roz­wo­jem firmy, poszuku­je­my doświad­c­zonych oraz nastaw­ionych na dłu­go­falową współpracę osób na stanowiska Okulisty, Optom­e­trysty oraz Asys­ten­ta sprzedaży


okulista

Miejsce pra­cy: Bisku­piec, Dobre Mias­to, Kętrzyn, Lidzbark Warmińs­ki, Mrą­gowo, Olsz­tyn, Szczyt­no, Węgorze­wo.

Opis stanowiska:

• Wykony­wanie spec­jal­isty­cznych badań lekars­kich, diag­no­zowanie oraz lecze­nie chorób układu wzrokowego.

Oczekujemy:

• Wyk­sz­tałce­nia wyższego medy­cznego
• spec­jal­iza­cji w dziedzinie okulisty­ki.
• Dobrej orga­ni­za­cji pra­cy.
• Wysok­iej kul­tu­ry oso­bis­tej.
• Przy­jaznego pode­jś­cia do osób badanych.

Oferujemy:

• Bard­zo dobre, sta­bilne warun­ki zatrud­nienia.
• Przy­jazną atmos­ferę pra­cy.
• Możli­wość zdoby­cia doświad­czenia i dal­szego roz­wo­ju.
• Intere­su­jącą pracę w zes­pole pro­fesjon­al­istów w dynam­icznie rozwi­ja­jącej się fir­mie.

Oso­by zain­tere­sowane prosimy o przesyłanie CV oraz Lis­tu motywa­cyjnego na praca@tracewicz.pl


optometrysta

Miejsce pra­cy: Bisku­piec, Dobre Mias­to, Kętrzyn, Lidzbark Warmińs­ki, Mrą­gowo, Olsz­tyn, Szczyt­no, Węgorze­wo.

Opis stanowiska:

• Wykony­wanie pomi­arów para­metrów układu wzrokowego
• Wykry­wanie i diag­no­zowanie wad układu wzrokowego
• Dobieranie korekcji oku­larowej
• Dobieranie i aplikac­ja soczewek kon­tak­towych

Oczekujemy:

• Dyplo­mu Optom­e­trysty szkoły wyższej (Mag­is­ter Optometrii)
• Doświad­czenia na stanowisku Optom­e­trysty w salonie opty­cznym lub placów­ce medy­cznej
• Dobrej orga­ni­za­c­ja pra­cy, odpowiedzial­ność.
• Doświad­czenia w pra­cy w sprzedaży.
• Wysok­iego poziomu kul­tu­ry oso­bis­tej.
• Dys­pozy­cyjnoś­ci.
• Samodziel­noś­ci.
• Komu­nikaty­wnoś­ci.
• Dobrej orga­ni­za­cji pra­cy.

Oferujemy:

• Bard­zo dobre, sta­bilne warun­ki zatrud­nienia.
• Przy­jazną atmos­ferę pra­cy.
• Możli­wość zdoby­cia doświad­czenia i dal­szego roz­wo­ju.
• Intere­su­jącą pracę w zes­pole pro­fesjon­al­istów w dynam­icznie rozwi­ja­jącej się fir­mie.

Oso­by zain­tere­sowane prosimy o przesyłanie CV oraz Lis­tu motywa­cyjnego na praca@tracewicz.pl


Optyk — ASYSTENT SPRZEDAŻY

Miejsce pra­cy: Bisku­piec, Dobre Mias­to, Kętrzyn, Lidzbark Warmińs­ki, Mrą­gowo, Olsz­tyn, Szczyt­no, Węgorze­wo.

Opis stanowiska:

• Rzetel­na i pro­fesjon­al­na obsłu­ga klien­ta w zakre­sie ofer­owanych pro­duk­tów i usług.
• Dobór oprawek i soczewek oku­larowych według zle­conych para­metrów.
• Dopa­sowanie gotowych oku­larów.
• Drob­ne naprawy oku­larów.
• Sprzedaż pro­duk­tów dodatkowych.
• Dbałość o este­ty­czny wygląd i ekspozy­cję towarów.
• Prowadze­nie niezbęd­nej doku­men­tacji związanej ze sprzedażą.
• Real­iza­c­ja wyz­nac­zonych celów sprzedażowych.

Oczekujemy:

• wyk­sz­tałce­nie min­i­mum śred­nie,
• gotowość do pod­ję­cia pra­cy w pełnym wymi­arze godzin,
• dobra zna­jo­mość paki­etu MS Office,
• dobra orga­ni­za­c­ja pra­cy,
• umiejęt­ność pra­cy w zes­pole,
• mile widziane pra­wo jazdy.

Oferujemy:

• Kursy refrakcji,
• Atrak­cyjne warun­ki wyna­grodzenia.
• Sta­bil­ną pracę w cią­gle rozwi­ja­jącej się fir­mie.
• Solidne przy­go­towanie do pełnienia powier­zonych obow­iązków, pracę w młodym, dynam­icznym zes­pole.

Oso­by zain­tere­sowane prosimy o przesyłanie CV oraz Lis­tu motywa­cyjnego na praca@tracewicz.pl


Pracownik biurowy

Miejsce pra­cy: Dywity

Opis stanowiska:

• obsłu­ga kore­spon­dencji przy­chodzącej i wychodzącej,
• koor­dy­nac­ja bieżą­cych spraw admin­is­tra­cyjno-biurowych,
• dban­ie o właś­ci­wy obieg doku­men­tów i przepływ infor­ma­cji,
• obsłu­ga sprzętów biurowych,
• komu­nikac­ja z inny­mi fir­ma­mi i part­nera­mi,
• sporządzanie pism,
• wprowadzanie danych do sys­te­mu.

Oczekujemy:

• Bard­zo dobra zna­jo­mość języ­ka niemieck­iego w mowie i piśmie,
• wyk­sz­tałce­nie min­i­mum śred­nie,
• gotowość do pod­ję­cia pra­cy w pełnym wymi­arze godzin,
• dobra zna­jo­mość paki­etu MS Office,
• dobra orga­ni­za­c­ja pra­cy,
• umiejęt­ność pra­cy w zes­pole,
• mile widziane pra­wo jazdy.

Oferujemy:

• Bard­zo dobre, sta­bilne warun­ki zatrud­nienia.
• Przy­jazną atmos­ferę pra­cy.
• Możli­wość zdoby­cia doświad­czenia i dal­szego roz­wo­ju.
• Intere­su­jącą pracę w zes­pole pro­fesjon­al­istów w dynam­icznie rozwi­ja­jącej się fir­mie.

Oso­by zain­tere­sowane prosimy o przesyłanie CV oraz Lis­tu motywa­cyjnego na praca@tracewicz.pl

Odwiedź nas również na