fbpx

Potrzebujesz nowych okularów?

Przeprowadza­my bada­nia optom­e­tryczne dzię­ki którym będziemy mogli zapewnić Tobie najlep­sze widze­nie. U nas zna­jdziesz bogatą kolekcję awan­gar­dowych opraw, najnowsze mod­ele zgodne z obow­iązu­ją­cy­mi tren­da­mi mody.

Lub okularów przeciwsłonecznych?

U nas zna­jdziesz bogatą kolekcję oku­larów prze­ci­wsłonecznych, mod­owe jak również stricte pro­fesjon­alne np. dla kierow­ców lub sportow­ców.

Nosisz soczewki kontaktowe?

Wykonu­je­my bada­nia pod kątem soczewek kon­tak­towych, dopa­su­je­my moc oraz kon­strukcję soczew­ki ide­al­ną do Two­jego oka. Posi­adamy mag­a­zyn soczewek dzię­ki czemu możesz u nas kupić swo­je soczew­ki od razu, bez zbęd­nego czeka­nia.

Gdańsk — Wrzeszcz

Plac Dmowskiego 10 C i D
e‑mail: gdansk@tracewicz.pl
tele­fon: 58 523 85 91 

Godziny otwar­cia:
(opty­ka, gabi­net pomi­aru ostroś­ci wzroku)
Poniedzi­ałek — Piątek: 10:00 — 18:00 
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Serdecznie zapraszamy!