Okulisty­ka

Badanie wzroku

Masz prob­le­my zdrowotne? W ramach prak­ty­ki wykonu­je­my kom­put­erowe badanie wzroku z pełną diag­nozą, bada­nia dzieci, bada­nia zle­cone przez zakłady pra­cy np. bada­nia kierow­ców. Możli­we jest również dobranie i aplikac­ja soczewek kon­tak­towych (zarówno sfer­ycznych jak i torycznych dla osób z astyg­matyzmem).

Badanie okulisty­czne

W naszych salonach możesz wykon­ać badanie okulisty­czne. Bada­nia są przeprowadzane przez dyżu­ru­ją­cych w naszych salonach lekarzy okulistów. Ofer­u­je­my: kom­plek­sowe badanie wzroku, kom­put­erowa diag­nos­ty­ka wad wzroku dzieci i dorosłych, aplikac­ja wszys­t­kich rodza­jów soczewek kon­tak­towych, diag­nos­ty­ka i lecze­nie chorób oczu, — pomi­ar ciśnienia wewnątrz gałkowego metodą kom­put­erową i dotykową, kom­put­erowe badanie pola widzenia.
Wykonu­je­my bada­nia: dno oka oraz bada­nia jaskrowe (pole widzenia, gonioskopia, ciśnie­nie śródgałkowe), bada­nia dla kierow­ców bada­nia pro­fi­lak­ty­czne do pra­cy, wyda­je­my orzeczenia lekarskie.

Wybierz salon i umów się na wiz­ytę!

Godziny otwar­cia:
Pon — Pt: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dyżu­ru­ją­cy lekarz okulista
E. Gapińs­ka
Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na lub oso­bista

Dane kon­tak­towe:
Plac Kon­sty­tucji 3 Maja 13b
11–200 Bar­toszyce
89 762 39 87
bartoszyce@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Pon — Pt: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dyżu­ru­ją­cy lekarz okulista
Mar­ta Kania
Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na lub oso­bista

Dane kon­tak­towe:
ul. I Maja 7a
11–300 Bisku­piec
89 526 68 08
biskupiec@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Pon — Pt: 9:30 — 17:40
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dyżu­ru­ją­cy lekarz okulista
Mateusz Markiewicz
Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na lub oso­bista.

Dane kon­tak­towe:
ul. Wojs­ka Pol­skiego 4
11–040 Dobre Mias­to
89 526 78 50
dobremiasto@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Pon — Pt: 09:00 — 17:00

Dyżu­ru­ją­cy lekarz okulista
E. Sankows­ka
Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na lub oso­bista

Dane kon­tak­towe:
ul. Olsz­tyńs­ka 70
11–001 Dywity
89 527 40 89
dywity@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Pon — Pt: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dyżu­ru­ją­cy lekarz okulista
Bernadet­ta Błoc­ka
Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na lub oso­bista

Dane kon­tak­towe:
ul. Olsz­tyńs­ka 3C
11–500 Giży­cko
87 428 24 83
gizycko@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Pon — Pt: 10:00 — 20:00
Sob­o­ta: 10:00 — 16:00

Dyżu­ru­ją­cy lekarz okulista
Bar­bara Bar­czyńs­ka
Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na lub oso­bista

Dane kon­tak­towe:
ul. 3 Maja 148
05–420 Józe­fów
22 610 79 92
jozefow@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Pon- Pt: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dyżu­ru­ją­cy lekarz okulista
Elż­bi­eta Cybul­s­ka
Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na lub oso­bista

Dane kon­tak­towe:
ul. Traugut­ta 17
11–400 Kętrzyn
89 752 34 57, 89 752 51 21
ketrzyn@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Pon — Pt: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dyżu­ru­ją­cy lekarz okulista
E. Gapińs­ka
Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na lub oso­bista

Dane kon­tak­towe:
ul. Lipowa 6
11–000 Lidzbark Warmińs­ki
89 767 21 06, 89 767 55 55
lidzbark@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Pon — Pt: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dyżu­ru­ją­cy lekarz okulista
Elż­bi­eta Cybul­s­ka
Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na lub oso­bista

Dane kon­tak­towe:
ul. Królewiec­ka 21
11–700 Mrą­gowo
89 741 32 10
mragowo@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Pon — Pt: 10:00 — 18:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dyżu­ru­ją­cy lekarz okulista
Krysty­na Junker
Maciej Sankows­ki
Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na lub oso­bista

Dane kon­tak­towe:
ul. Koperni­ka 46a
10–513 Olsz­tyn
89 523 59 95, 89 527 77 49
olsztyn@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Pon — Pt: 9:30 — 17:30
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dyżu­ru­ją­cy lekarz okulista
Krysty­na Wojszkun
Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na lub oso­bista

Dane kon­tak­towe:
ul. Grun­waldz­ka 4
14–100 Ostró­da
89 646 60 62, 89 646 04 00
ostroda@tracewicz.pl
olsztyn@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Pon — Pt: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dyżu­ru­ją­cy lekarz okulista
Mar­ta Kania
Urszu­la Och
Mar­iusz Och
Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na lub oso­bista

Dane kon­tak­towe:
ul. Odrodzenia 12a
12–100 Szczyt­no
89 624 85 63
szczytno@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Pon — Pt: 11:00 — 19:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dyżu­ru­ją­cy lekarz okulista
Katarzy­na Adams­ka — Czu­ba
Bar­bara Bar­czyńs­ka
Ewa Sza­ła
Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na lub oso­bista

Dane kon­tak­towe:
ul. Jana Pawła II 15H/i
05–077 Warsza­wa
22 760 85 27, 22 773 29 49
warszawa@tracewicz.pl

Godziny otwar­cia:
Pon — Pt: 9:00 — 17:00
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Dyżu­ru­ją­cy lekarz okulista
Bernadet­ta Błoc­ka
Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na lub oso­bista

Dane kon­tak­towe:
ul. Zamkowa 14
11–600 Węgorze­wo
87 427 38 70
wegorzewo@tracewicz.pl