Okulary korekcyjne

W naszych salonach zna­jdziesz najnowsze kolekc­je topowych marek ale również eko­nom­iczne rozwiąza­nia. Oku­lary już dawno przes­tały być nielu­bianą pro­tezą. Oku­lary stały się częś­cią ubioru, tak jak biżu­te­ria, buty a co więcej stały się ele­mentem pod­kreśla­ją­cym cechy charak­teru, ksz­tał­tu­ją wygląd twarzy, wszys­tko jest kwest­ią indy­wid­u­al­nego doboru oprawy.  U nas zna­jdziesz bogatą kolekcję awan­gar­dowych opraw, najnowsze mod­ele zgodne z obow­iązu­ją­cy­mi tren­da­mi mody.

Okulary jednoogniskowe

Oku­lary jed­noog­niskowe służą do korekcji jed­nej wady wzroku: krótkowzrocznoś­ci (soczew­ki ujemne) lub nad­wzrocznoś­ci (soczew­ki dodat­nie). Oku­lary z tego typu soczewka­mi mogą być wyko­rzysty­wane przy akty­wnoś­ci jed­nego typu, np. mogą to być oku­lary tylko do czy­ta­nia, albo do dali — do codzi­en­nego użytku.

Okulary biurowe

Oku­lary biurowe to kon­strukc­ja, która umożli­wia dobre widze­nie z bliska (czy­tanie, pisanie, smart­fon) oraz z odległoś­ci pośred­nich (np. kom­put­er). W zależnoś­ci od kon­strukcji i mocy soczewek może­my uzyskać dobre, ostre widze­nie do 2–3 metrów. W odróżnie­niu od szkieł pro­gresy­wnych nie popraw­ia­ją nam one widzenia na odległość, ale za to dają szer­sze pole widzenia bliży.

Okulary progresywne

Oku­lary pro­gresy­wne umożli­wia­ją jed­noczes­ną korekcję widze­nie dali, bliży i odległoś­ci pośred­nich. Są to soczew­ki z tzw. płyn­ną ogniskową, zależną od punk­tu, przez który patrzymy. Soczew­ki pro­gresy­wne są nowoczes­ną alter­naty­wą dla soczewek dwuog­niskowych. Speł­ni­a­ją podob­ne zadanie, ale umożli­wia­ją możli­wość korekcję odległoś­ci pośred­nich i są zde­cy­dowani bardziej este­ty­czne- soczew­ki te wyglą­da­ją jak soczew­ki jed­noog­niskowe.

Właściowści powłok antyrefleksyjnych

Powłoka antyrefleksyjna

Powło­ka która niwelu­je refleksy na soczew­ce dzię­ki czemu obraz jest bardziej kon­trastowy.

Powłoka hydrofobowa

Powło­ka hydro­fobowa zapew­nia efekt odpy­cha­nia wody z powierzch­ni szkieł, co znacznie ułatwia ich czyszcze­nie i pielę­gnację.

Powłoka wzmacniająca

Powło­ka zale­cana szczegól­nie dla dzieci, dla osób których oku­lary mogą być narażone na uszkodzenia mechan­iczne.

Powłoka oleofobowa

Bard­zo śliska powło­ka, która ułatwia czyszcze­nie trud­nych do wytar­cia plam.

Powłoka antystatyczna

Powło­ka dzię­ki któej soczewka nie elek­tryzu­je się, a przez to ogranic­zone zosta­je do min­i­mum przy­cią­ganie przez nią kurzu.