Oku­lary korek­cyjne

W naszych salonach znajdziesz najnowsze kolekcje topowych marek ale również ekonomiczne rozwiązania. Okulary już dawno przestały być nielubianą protezą. Okulary stały się częścią ubioru, tak jak biżuteria, buty a co więcej stały się elementem podkreślającym cechy charakteru, kształtują wygląd twarzy, wszystko jest kwestią indywidualnego doboru oprawy.  U nas znajdziesz bogatą kolekcję awangardowych opraw, najnowsze modele zgodne z obowiązującymi trendami mody.

Okulary jednoogniskowe

Oku­lary jed­noog­niskowe służą do korekcji jed­nej wady wzroku: krótkowzrocznoś­ci (soczew­ki ujemne) lub nad­wzrocznoś­ci (soczew­ki dodat­nie). Oku­lary z tego typu soczewka­mi mogą być wyko­rzysty­wane przy akty­wnoś­ci jed­nego typu, np. mogą to być oku­lary tylko do czy­ta­nia, albo do dali — do codzi­en­nego użytku.

Okulary biurowe

Oku­lary biurowe to kon­strukc­ja, która umożli­wia dobre widze­nie z bliska (czy­tanie, pisanie, smart­fon) oraz z odległoś­ci pośred­nich (np. kom­put­er). W zależnoś­ci od kon­strukcji i mocy soczewek może­my uzyskać dobre, ostre widze­nie do 2–3 metrów. W odróżnie­niu od szkieł pro­gresy­wnych nie popraw­ia­ją nam one widzenia na odległość, ale za to dają szer­sze pole widzenia bliży.

Okulary progresywne

Oku­lary pro­gresy­wne umożli­wia­ją jed­noczes­ną korekcję widze­nie dali, bliży i odległoś­ci pośred­nich. Są to soczew­ki z tzw. płyn­ną ogniskową, zależną od punk­tu, przez który patrzymy. Soczew­ki pro­gresy­wne są nowoczes­ną alter­naty­wą dla soczewek dwuog­niskowych. Speł­ni­a­ją podob­ne zadanie, ale umożli­wia­ją możli­wość korekcję odległoś­ci pośred­nich i są zde­cy­dowani bardziej este­ty­czne- soczew­ki te wyglą­da­ją jak soczew­ki jed­noog­niskowe.

Rodza­je powłok

Antyre­fleksyj­na

Powło­ki antyre­fleksyjne lik­widu­ją uciążli­we dla wzroku refleksy świ­etlne (blas­ki, odbi­cia), typowe dla gład­kich, wypolerowanych powierzch­ni. Światło, prze­chodząc przez ośrod­ki o różnych współczyn­nikach zała­ma­nia (powi­etrze i mate­ri­ał soczew­ki), odbi­ja się jedynie częś­ciowo, a efek­tem tego zjawiska są właśnie wspom­ni­ane refleksy. W przy­pad­ku soczew­ki mamy do czynienia aż z dwiema powierzch­ni­a­mi czyli prob­lem się pod­wa­ja. W efek­cie soczew­ki, mimo zachowanych para­metrów korygu­ją­cych wadę, nie dają oczeki­wanego kom­for­tu dobrego widzenia. Między inny­mi soczew­ki tracą swo­ją prze­jrzys­tość, a w efek­cie znacznie male­je kon­trast widzenia. Na obu powierzch­ni­ach soczew­ki mogą pow­stawać złudne obrazy (dusz­ki, mgieł­ki), a męczące może być zwłaszcza odbi­cie ekranu mon­i­to­ra kom­put­era na zewnętrznej oraz włas­nego oka na wewnętrznej powierzch­ni soczew­ki. Co ciekawe, mózg wye­limin­u­je te zakłóce­nia z przekazu wzrokowego, ale kosztem zwięk­szonego, niepotrzeb­ne­go obciąże­nia, które prowadzi do szyb­szego zmęczenia oczu oso­by pracu­jącej przy ekranie kom­put­era. Pod­czas noc­nej jazdy samo­cho­dem światła aut z prze­ci­wka mogą nie tylko oślepi­ać, ale, szczegól­nie po deszczu, mogą też tworzyć na powierzch­ni soczew­ki zwielokrot­nione odbi­cia, a co za tym idzie — doprowadz­ić do niebez­piecznej sytu­acji. Wymienione wyżej prak­ty­czne powody dla zas­tosowa­nia powłok antyre­fleksyjnych, najlepiej na obu stronach soczew­ki, uzu­peł­nia jeszcze jeden powód, este­ty­czny. Bowiem soczew­ki pokryte taką powłoką po pros­tu znika­ją, co przy zas­tosowa­niu równie dyskret­nych opraw jest ide­al­nym wyjś­ciem dla osób, które oku­lary trak­tu­ją jako zło konieczne albo lubią delikatne oprawy met­alowe, na żyłkę lub paten­t­ki.
Powszechne jest przeko­nanie, że przy wszys­t­kich swoich zale­tach soczew­ki z powłoką antyre­fleksyjną mają jed­ną „wadę”. Otóż tak wyso­ka prze­jrzys­tość soczew­ki powodu­je, że każ­da najm­niejsza nawet drobi­na brudu jest na niej dużo bardziej widocz­na, co w efek­cie prowadzi do myl­nego wraże­nia, że soczew­ki z powłoka­mi AR bardziej się brudzą. Tym­cza­sem brud jest po pros­tu jedynie bardziej widoczny, a przez to drażnią­cy. Dlat­ego firmy zin­te­growały powłokę AR z kole­jny­mi warst­wa­mi — hydro­fobową i ole­fobową, dzię­ki którym soczew­ki łatwiej utrzy­mać w czys­toś­ci.

Ole­o­fobowa

Powło­ka ole­o­fobowa zwana również powłoką śliską to jeden z najlep­szych sposobów na utrzy­manie oku­larów w czys­toś­ci. Powło­ka spraw­ia, że kurz, a nawet tłuszcz czy zabrudzenia mniej przyle­ga­ją do soczewek oku­larowych, dzię­ki czemu łatwiej utrzy­mać oku­lary w czys­toś­ci.

Antys­taty­cz­na

Dzię­ki powłoce antyelek­trostaty­cznej soczewka oku­larowa nie elek­tryzu­je się i do min­i­mum zosta­je ogranic­zone przy­cią­ganie kurzu. Soczewka elek­tryzu­je się nie tylko w związku z obec­noś­cią promieniowa­nia elek­tro­mag­ne­ty­cznego, ale również pod­czas zwykłego czyszczenia jej przez pocieranie szmatką.

Hydro­fobowa

Powło­ki uszla­chet­ni­a­jące posi­ada­ją warst­wę hydro­fobową. Stosowana jest ona jako dodatek do powło­ki antyre­fleksyjnej . Struk­tu­ra zewnętrz­na antyre­flek­su jest bardziej skłon­na do przytrzymy­wa­nia zabrudzeń niż gład­ka powierzch­nia nieus­zla­chet­nionego szkła . Z uwa­gi na to , iż nawet najm­niejsze zabrudzenia na szk­le z powłoką antyre­fleksyjną są wyraźniej widoczne , soczew­ki z powłoką antyre­fleksyjną wyma­ga­ją częst­szego czyszczenia . Rozwiązaniem tego prob­le­mu stało się wprowadze­nie warst­wy hydro­fobowej, nazy­wanej “clean - coat”. Warst­wa ta wyrównu­je relaty­wnie szorstką powierzch­nię antyre­flek­su na której osadza się brud. Powierzch­nia sta­je się ide­al­nie gład­ka , woda nie tworzy plam , lecz łatwe do usunię­cia kro­ple ‚brud i kurz znacznie wol­niej się osadza­ją . Uszla­chet­nione tym sposobem soczew­ki dają się bezprob­le­mowo czyś­cić i w sum­ie są łatwiejsze w pielę­gnacji . Panu­je opinia, iż dzię­ki tej warst­wie szkła nie paru­ją zimą. Dzię­ki powłoce hydro­fobowej może­my jedynie ten efekt trochę zmin­i­mal­i­zować, jed­nak z pewnoś­cią nie całkowicie.

Blue­Con­trol

Blue­Con­trol jest powłoką antyre­fleksyjną chroniącą oczy i reduku­jącą nad­mi­ar niebieskiego światła emi­towanego przez mon­i­to­ry urządzeń elek­tron­icznych. To opty­malne rozwiązanie dla sze­rok­iej grupy osób korzys­ta­ją­cych z urządzeń elek­tron­icznych w ciągu dnia: stu­den­tów, entuz­jastów gier kom­put­erowych, pra­cown­ików biurowych i dzieci. Poza  ochroną przed negaty­wnym wpły­wem niebieskiego światła Blue­Con­trol ofer­u­je więk­szy kon­trast widzenia i mniejszy wysiłek dla oczu.

Współpracujemy z czołowymi producentami soczewek