fbpx

Okulary dla dzieci

Oku­lary dla dzieci

Jeżeli szukacie opraw dla swojej pociechy to zapraszamy do naszych salonów.
Największy wybór opraw stricte dziecięcych znajdziecie w salonie przy ulicy Olsztyńskiej 70 w Dywitach.
Mamy duży wybór oprawek dla dzieci od pierwszego miesiąca do dziesiątego roku życia. W swojej ofercie posiadamy oprawki FisherPrice oraz MiraFlex, a dla starszych dzieci oprawki z zausznikami w systemie 180°.

Antyrefleks dla dzieci i młodzieży

Soczew­ki dedykowane dla dzieci i młodzieży posi­ada­ją powłokę antyre­fleksyjną. Dodatkowo soczewka jest antys­taty­cz­na, nie przy­cią­ga kurzu oraz mikro drobinek. Warst­wa ole­o­fobowa ułatwia wycieranie trud­nych zabrudzeń np. tłustych śladów od pal­ców.

Darmowa wysyłka okularów

Nie musisz odbier­ać oku­larów oso­biś­cie.
Oku­lary wyśle­my w staran­nie zabez­piec­zonej paczce pros­to na Twój adres domowy.

Zauszniki z systemem 180°

Zauszni­ki w sys­temie 180° trud­niej wyła­mać w porów­na­niu ze stan­dar­d­owy­mi rozwiąza­ni­a­mi. Opraw­ki tego typu są ide­al­nym rozwiązaniem dla dzieci powyżej 3 roku życia.

Oprawki bez części mechanicznych

Opraw­ki wyko­nane z jed­nego ele­men­tu plas­tiku. Opraw­ki dedykowane
dla najmłod­szych w przedziale wiekowym od 0 do 3 lat. Brak jakichkol­wiek
ele­men­tów mechan­icznych spraw­ia że są niezwyk­le bez­pieczne.

Oprawki na specjalne zamówienie

Jeżeli nie znalazłeś intere­su­ją­cych opraw w salonie to na spec­jalne zamówie­nie może­my sprowadz­ić opraw­ki w prze­ciągu kilku dni!

Zauszni­ki w sys­temie 180°

Współpracu­je­my z czołowy­mi pro­du­cen­ta­mi soczewek dla dzieci i młodzieży


Godziny otwar­cia:
(opty­ka, gabi­net pomi­aru ostroś­ci wzroku)
Pon — Pt: 10:00 — 18:00
Dyżu­ru­ją­cy lekarz okulista 
E. Sankows­ka — Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na lub oso­bista
Dane kon­tak­towe:
ul. Olsz­tyńs­ka 70 
11–001 Dywity 
89 527 40 89 
dywity@tracewicz.pl