Ogłoszenie Praca

Szukamy spec­jal­istów

Jesteś okulistą lub optykiem który szu­ka etatu? Zgłoś się do nas!

Okulista
Miejsce pra­cy: Warsza­wa Stara Miłos­na

Zakres obow­iązków:
— wykony­wanie badań okulisty­cznych u dzieci i dorosłych
— dobór soczewek kon­tak­towych

Ofer­u­je­my:
— elasty­czność grafiku pra­cy
- dogodne warun­ki zatrud­nienia
— kon­trakt / umowa o prace
— pracę w kom­for­towych warunk­ach
— miłą i przy­jazną atmos­ferę

Optyk — dorad­ca Klien­ta
Miejsce pra­cy: Warsza­wa Stara Miłos­na

Zakres obow­iązków:
- doświad­czenia w pra­cy na stanowisku Optyk dorad­ca klien­ta
— wysok­iego poziomu kul­tu­ry oso­bis­tej,
— dys­pozy­cyjnoś­ci,
— samodziel­noś­ci,
— komu­nikaty­wnoś­ci,
— dodatkowych atutem będzie przeprowadzanie refrakcji.

Opis stanowiska:
— rzetel­na i pro­fesjon­al­na obsłu­ga klien­ta w zakre­sie ofer­owanych pro­duk­tów i usług.
— dobór oprawek i szkieł według zle­conych para­metrów.
— dopa­sowanie gotowych oku­larów.
— drob­ne naprawy oku­larów.
— sprzedaż pro­duk­tów dodatkowych.
— dbałość o este­ty­czny wygląd i ekspozy­cję towarów.
— prowadze­nie niezbęd­nej doku­men­tacji związanej ze sprzedażą
— real­iza­c­ja wyz­nac­zonych celów sprzedażowych.

Ofer­u­je­my:
— pracę w prestiżowym salonie opty­cznym,
— atrak­cyjne warun­ki wyna­grodzenia,
— sta­bil­ną pracę w cią­gle rozwi­ja­jącej się fir­mie,
— solidne przy­go­towanie do pełnienia powier­zonych obow­iązków,
— pracę w młodym, dynam­icznym zes­pole.
— szkole­nia z pro­duk­tów.

Oso­by zain­tere­sowane prosimy o przesyłanie aplikacji wraz z CV ze zdję­ciem na adres mailowy:
warszawa@tracewicz.pl

Prosimy o dopisanie następu­jącej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofer­cie pra­cy dla potrzeb niezbęd­nych do real­iza­cji pro­ce­su rekru­tacji (zgod­nie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883.)