fbpx

Oferta

​U nas zna­jdziesz oku­lary korek­cyjne, oku­lary prze­ci­wsłoneczne, soczew­ki kon­tak­towe oraz związanie z nimi akce­so­ria.Oku­lary korek­cyjne

​Oku­lary już dawno przes­tały być nielu­bianą pro­tezą, stały się częś­cią ubioru, tak jak biżu­te­ria, buty a co więcej stały się ele­mentem pod­kreśla­ją­cym cechy charak­teru, ksz­tał­tu­ją wygląd twarzy; wszys­tko jest kwest­ią indy­wid­u­al­nego doboru oprawy. U nas zna­jdziesz bogatą kolekcję awan­gar­dowych opraw, najnowsze mod­ele zgodne z obow­iązu­ją­cy­mi tren­da­mi mody.

Oku­lary prze­ci­wsłoneczne

​Oku­lary prze­ci­wsłoneczne stały się w obec­nych cza­sach mod­nym gadżetem, który potrafi odmienić każdy strój, a dobrane stanow­ią wyjątkową ozdobę. Pamię­ta­j­cie jed­nak o najważniejszej roli oku­larów prze­ci­wsłonecznych — ochronie wzroku przed promieniowaniem UV.

Soczew­ki oku­larowe

Soczew­ki jed­noog­niskowe czy soczew­ki pro­gresy­wne, nie wiesz jakie soczew­ki będą ide­alne dla Ciebie? Zaprasza­my do najbliższego salonu, zapoz­namy Cię z właś­ci­woś­ci­a­mi kon­strukcji oraz powłok antyre­fleksyjnych.

Soczew­ki kon­tak­towe

Choć his­to­ria soczewek kon­tak­towych się­ga XIX wieku, dopiero niecałe 30 ostat­nich lat doprowadz­iło do pop­u­laryza­cji tej metody korekcji wzroku. Obec­nie soczew­ki kon­tak­towe stanow­ią pod­stawę opty­ki korek­cyjnej wzroku a stale pojaw­ia­jące się ulep­szenia w obszarze tech­nologii pro­dukcji soczewek kon­tak­towych powodu­ją, że są one coraz bardziej kom­for­towe dla pac­jen­tów i coraz tańsze — co również nie pozosta­je bez znaczenia.

Akce­so­ria

Potrze­bu­jesz sznurecz­ka do oku­larów? A może etui? W naszych salonach zna­jdziesz ide­alne rozwiązanie dla siebie lub bliskiej oso­by.

Odwiedź nas również na