fbpx

Tracewicz Murem Za Polskim mundurem

Pracu­jesz w służ­bie mundurowej? Sko­rzys­taj z okazji i kup oku­lary korek­cyjne na które otrzy­masz 100 zł rabatu!

Pro­moc­ja doty­czy oku­larów korek­cyjnych jed­noog­niskowych oraz wieloog­niskowych. Warunk­iem otrzy­ma­nia rabatu jest kup­no oku­larów korek­cyjnych (para soczewek + opraw­ki). Z pro­mocji mogą sko­rzys­tać tylko i wyłącznie Służ­by Mundurowe Sił Zbro­jnych Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, Żan­darme­ria Wojskowa, Wojs­ka Lądowe, Mary­nar­ka Wojen­na, Siły Powi­etrzne, Wojs­ka Obrony Tery­to­ri­al­nej, Polic­ja, Straż Granicz­na, Państ­wowa Straż Pożar­na, Straż Marsza­łkows­ka. Aby sko­rzys­tać z pro­mocji należy okazać legi­t­y­mację służbową. Pro­moc­ja obow­iązu­je we wszys­t­kich salonach Opty­ka Optome­tria Okulisty­ka Alek­sander Tracewicz. Pro­moc­ja obow­iązu­je od 01 grud­nia 2021 roku do 31 sty­cz­nia 2022 roku. Pełny reg­u­lamin prom­cji dostęp­ny jest we wszys­t­kich salonach opty­cznych Opty­ka Optome­tria Okulisty­ka Alek­sander Tracewicz.