Maui Jim Olsztyn

ODPORNA NA ZARYSOWANIA
Soczew­ki MauiPure, Maui Evo­lu­tion i poli­węglanowe znakomi­cie dzi­ała­ją przez dłuższy czas dzię­ki pod­wyżs­zonej trwałoś­ci powło­ki CLEARSHELL

ANTYREFLEKS
Odbi­ja wpada­jące światło i bloku­je iry­tu­jące odblas­ki w tyl­nej częś­ci soczew­ki, zapew­ni­a­jąc wyraźny obraz i zapo­b­ie­ga­jąc zmęcze­niu oczu.

POLARYZACJA
Absorbu­je odblas­ki z każdej płask­iej, głąd­kiej, bądź lśniącej powierzch­ni. Zapew­nia czysty i wyraźny obraz. Spraw­ia, że dostrzeżesz nawet to, co zna­j­du­je się pod powierzch­nią wody.

POWŁOKI BI-GRADALNE
Bi-gradal­na powło­ka lus­trzana elimin­u­je odblas­ki w górnej i dol­nej częś­ci soczew­ki. Nato­mi­ast meto­da bar­wienia MauiGra­di­ent elimin­u­je odblas­ki, zachowu­jąc pro­por­cjon­al­ną prze­puszczal­ność światła na całej powierzch­ni soczew­ki.

WZMACNIAJĄCE KOLOR
Opty­cznie poprawne, pozbaw­ione aber­racji, pokryte opaten­towany­mi powłoka­mi i zaw­ier­a­jące dodat­ki met­ali rzad­kich, które nasy­ca­ją obraz kolorem.

ŁATWE W CZYSZCZENIU
Woda i śnieg szy­bko z niej spły­wa­ją. Tłuszcz do niej nie przy­wiera, co ułatwia czyszcze­nie smug i odcisków pal­ców.

W naszym salonie przy uli­cy Koperni­ka 46a
zna­jdziecie kilka­dziesiąt mod­eli oku­larów prze­ci­wsłonecznych Maui Jim
Oku­lary może­my przy­go­tować również z korekcją wady wzroku
Wszys­tkie mod­ele objęte są 30% rabatem! 

Oto lista salonów w których może­cie sko­rzys­tać z pro­mocji:
- Józe­fów ul. 3 Maja 148
- Nidz­i­ca ul. 1 Maja 9c 
- Olsz­tyn ul. Koperni­ka 46a 
- Stara Miłos­na ul. Jana Pawła II 15H/i
- Szczyt­no ul. Odrodzenia 12a