fbpx

Indywidualna wizyta

Z uwa­gi na obec­ną sytu­ację wprowadzil­iśmy nowe stan­dardy funkcjonowa­nia naszych salonów opty­cznych


Prefer­u­je­my tele­fon­iczne umaw­ian­ie wiz­yt

Zgod­nie z zalece­ni­a­mi spec­jal­istów zami­ast soczewek kon­tak­towych rekomen­du­je­my oku­lary i pro­ponu­je­my bez­pieczne badanie doty­czące doboru korekcji pod oku­lary.

Na bieżą­co dezyn­feku­je­my i czyścimy oprawy, gabi­net oraz powierzch­nie. Wietrzymy salon nie rzadziej niż co dwie godziny.

Szanowni Klien­ci, od 50-lat Naszą Mis­ją jest Wasz wzrok i kom­fort życia. Powyższe wyty­czne są w trosce o Was, naszych pra­cown­ików oraz zgod­nie z wyty­czny­mi spec­jal­istów.

Skorzystaj z indywidualnej wizyty

Ustal przez tele­fon szczegóły i umów się na wiz­ytę “jeden na jeden”- przyjdź do naszego salonu gdzie zgod­nie z stan­dar­d­a­mi opie­ki medy­cznej zad­bamy o Twój wzrok.

1.

Zadz­woń do nas

2.

Ustal przez tele­fon szczegóły i umów się na wiz­ytę “jeden na jeden”

3.

Przyjdź na umówioną godz­inę bez osób towarzyszą­cych

4.

W naszym salonie umy­jesz i zdezyn­feku­jesz ręce

5.

Gabi­net jest na bieżą­co dezyn­fekowany i wietr­zony

6.

Pozwól że wybrane oprawy poda Tobie Dorad­ca