fbpx

i.Profiler®

Jako nieliczni w Polsce i jedyni w północ­no-wschod­niej częś­ci Pol­s­ki, może­my wykon­ać pomi­ar ostroś­ci wzroku przy wyko­rzys­ta­niu najnowszej tech­nologii, która umożli­wia dobrać sper­son­al­i­zowaną korekcję wady wzroku.

Badanie wzroku i.Profiler®

U nas wykonasz badanie wzroku za pomocą nowoczes­nego urządzenia i.Profiler®, który anal­izu­je indy­wid­u­alne dane badanego oka. Dane te są wyko­rzysty­wane do wypro­dukowa­nia soczewek w innowa­cyjnej tech­nologii i.Scription®. Indy­wid­u­al­ny pro­fil oka moż­na porów­nać z  odciskiem linii papi­larnych pal­ca.

Na badanie sys­te­mem i.Profiler® zaprasza­my do salonu w Olsz­tynie

Godziny otwar­cia salonu:
(opty­ka, gabi­net pomi­aru ostroś­ci wzroku)
Poniedzi­ałek — Piątek: 8:00 — 18:00 
Sob­o­ta: 10:00 — 14:00
Dane kon­tak­towe:
ul Koperni­ka 46a
10–513 Olsz­tyn
tele­fon: 89 523 59 95, 89 527 77 49
e‑mail: olsztyn@tracewicz.pl

i.Profiler® uwzględ­nia widze­nie przestrzenne, ostrość widzenia i inter­akcję oczu, zmieni­a­ją­cy się poziom kon­trastu, zmi­any w różnych warunk­ach oświ­etle­niowych, odbi­cia i co za tym idzie i wielkość źreni­cy. Sys­tem i.Profiler® oprócz wysok­iej jakoś­ci bada­nia, umożli­wia wyko­rzys­tanie przy korekcji wady wzroku sper­son­al­i­zowanych soczewek w tech­nologii i.Scription®.
i.Profiler® poda­je dane na pod­staw­ie których jesteśmy wstanie zamówić pre­cyzyjne soczew­ki Zeiss w tech­nologii i.Scription®. Są one zop­ty­mal­i­zowane na potrze­by wszel­kich warunk­ów oświ­etle­niowych oraz wykony­wane z dokład­noś­cią do 1/100 diop­trii.
Soczew­ki wyko­nane w tech­nologii i.Scription® – to lep­sze widze­nie w gorszym oświ­etle­niu, np nocą, wyraziste postrze­ganie barw oraz zauważalne pod­niesie­nie kon­trastu obrazu. Część osób noszą­cych oku­lary, gdy tylko zapa­da zmierzch i noc mają prob­le­my z widze­niem, a kierowanie samo­cho­dem po zmierzchu sta­je się utrud­nie­niem, choć za dnia nie mają prob­lemów z ostrym widze­niem. Przy­czyną mogą być soczew­ki, które nie są sper­son­al­i­zowane.
Badanie wzroku wyglą­da jak stan­dar­d­owe badanie refrakcji z tą różnicą że robimy dodatkowe bada­nia przy uży­ciu i.Profiler® oraz i.Terminal®.
Krok 1
Pomi­ar oczu: i.Profiler®

Dzię­ki urządze­niu tworzymy indy­wid­u­al­ny pro­fil każdego oka.
Całkowicie automaty­czny pomi­ar który trwa ok.  30 sekund.
Krok 2
Badanie refrakcji przy uży­ciu foroptera (stan­dar­d­owe badanie).

Stan­dar­d­owe badanie refrakcji oraz pre­cyzyjny pomi­ar z urządzenia i.Profiler® jest niezbędne, aby pow­stał opty­mal­ny algo­rytm na pod­staw­ie którego pow­staną indy­wid­u­alne soczew­ki.
Krok 3
Pomi­ar za pomocą i.Terminala®.

Najlep­sze widze­nie moż­na osiągnąć tylko, gdy soczew­ki są dokład­nie dopa­sowane do oprawek i sposobu ich noszenia.
Nowa tech­nolo­gia pomi­arowa Zeiss zapew­nia automaty­czny pomi­ar i ocenę para­metrów: wymi­ary opraw­ki, rozstaw­ie­nie źrenic, wysokość krzyża cen­tracji, wyma­ganą śred­nicę soczewek oku­larowych w około 60 sekund.
Odwiedź nas również na