Badanie wzroku w prezencie

Przy zakupie oku­larów badanie wzroku przeprowad­zone przez dyplo­mowanego optom­e­trys­tę ‑Marci­na Skibę otrzy­masz w prezen­cie! 🎁 Jeżeli nie zde­cy­du­jesz się na zakup oku­larów to za badanie zapłacisz jedyne 60 zł


Wybierz najbliższy salon

i umów się na badanie optom­e­tryczne!

BARTOSZYCE
29 wrześ­nia
6  październi­ka
13 październi­ka
20 październi­ka
27 październi­ka

Plac Kon­sty­tucji 3 Maja 13b
11–200 Bar­toszyce
89 762 39 87
bartoszyce@tracewicz.p