fbpx

Badanie wzroku

Bada­nia wzroku przeprowadza­my codzi­en­nie w godz­i­nach pra­cy salonów, przy uży­ciu najnowocześniejszych urządzeń. Bada­nia przeprowadzane są przez refrakcjon­istów, optom­e­trys­tów oraz dyżu­ru­ją­cych w naszych salonach okulistów. Jako jedyni w północ­no-wschod­niej częś­ci kra­ju posi­adamy sys­tem i.Profiler® firmy Zeiss.potrzebujesz nowych okularów?

Jeżeli potrze­bu­jesz nowych oku­larów wybierz badanie optom­e­tryczne. Dobier­amy i przepisu­je­my soczew­ki oku­larowe korygu­jące wady układu wzrokowego. Przeprowadza­my trenin­gi i reha­bil­i­tac­je układu wzrokowego w aspekcie przy­wróce­nia fizjo­log­icznej sprawnoś­ci widzenia obuocznego.

masz problem zdrowotny?

W ramach prak­ty­ki wykonu­je­my kom­put­erowe badanie wzroku z pełną diag­nozą, bada­nia dzieci, bada­nia zle­cone przez zakłady pra­cy np. bada­nia kierow­ców.

Na co dzień korzys­tamy z dodatkowych sys­temów, dzię­ki którym osiągamy najwyższą pre­cyzję pomi­arów

i.Profiler®

Oku­lary “szyte na miarę”. Jako nieliczni w Polsce i jedyni w północ­no-wschod­niej częś­ci Pol­s­ki, pro­ponu­je­my badanie wzroku przy wyko­rzys­ta­niu najnowszej tech­nologii, która zapew­nia ostre i co niezwyk­le ważne, sper­son­al­i­zowane widze­nie.

VisuReal Hoya

W każdym z Naszych salonów posi­adamy zaawan­sowany sys­tem wideo­cen­tracji Hoya visure­al, dzię­ki które­mu Wasze oku­lary zostaną wyko­nane z wyjątkową pre­cyzją!

Visioffice Essilor

Urządze­nie do wideo­cen­tracji VisioOf­fice pro­dukowane przez fir­mę Essilor służy do pomi­aru para­metrów związanych z ustaw­ie­niem soczewek oku­larowych.

Essilor Nautilus

Nau­tilus to narzędzie demon­stra­cyjne firmy Essilor, które umożli­wia praw­idłowy wybór najlep­szych soczewek oku­larowych. Spraw­ia, że przeży­jesz aut­en­ty­czne doświad­czenia, przenosząc się w sam środek demon­stracji symu­lu­jącej Two­je przyszłe widze­nie w wybranym typ­ie soczewek.

Odwiedź nas również na