Badanie słuchu

Od 2 wrześ­nia będziesz mógł sprawdz­ić stan swo­jego słuchu przy uli­cy Koperni­ka 46a w Olsz­tynie

Badanie słuchu

Na badanie słuchu zaprasza­my do salonu w Olsz­tynie

Godziny otwar­cia salonu:
(opty­ka, gabi­net pomi­aru słuchu)
Poniedzi­ałek — Piątek: 08:00 — 16:00 
Dane kon­tak­towe:
ul Koperni­ka 46a
10–513 Olsz­tyn
tele­fon: 89 523 59 95, 89 527 77 49
e-mail: olsztyn@tracewicz.pl

W naszej ofer­cie zna­jdziesz sze­ro­ki wach­larz aparatów słu­chowych

Silk Nx On Table 1248x1248px
Silk Nx.

• Jeden z najm­niejszych na świecie aparatów słu­chowych.
• Miękkie kop­uł­ki silikonowe pozwala­jące wygod­nie schować aparat w uchu.
• Prak­ty­cznie niewidoczne w kanale słu­chowym.
• Dostęp­ne w różnych rozmi­arach kop­uł­ki silikonowe, bez­pieczne umieszcze­nie w uszach.
• Oznacze­nie prawego i lewego aparatu poma­ga w bez­piecznej aplikacji.

Pure Charge Go Nx On Table 1248x1248px
Pure Charge&Go Nx

• Ład­owar­ka induk­cyj­na. Aparaty zaczy­na­ją się ład­ować automaty­cznie po umieszcze­niu w ład­owarce i włącza­ją się automaty­cznie po wyję­ciu z niej.
• Dostęp­ne w różnych rozmi­arach kop­uł­ki silikonowe, bez­pieczne umieszcze­nie w uszach.
• Oznacze­nie prawego i lewego aparatu poma­ga w bez­piecznej aplikacji.

Pure 312 Nx On Table 1248x1248px
Pure 312 Nx

• Trans­misją dźwięku z telewiz­o­ra lub smart­fona.
• Mała, ele­ganc­ka obu­dowa umieszc­zona za usza­mi nie rzu­ca­ją się w oczy.
• Możesz obsługi­wać je zdal­nie przy pomo­cy smart­fona dla całkowitej dyskrecji i wygody.

Pure 13 Nx On Table 1248x1248px
Pure 13 Nx.

• Najdłuższy czas użytkowa­nia z włąc­zoną trans­misją dźwięku ze smart­fona lub telewiz­o­ra.
• Lek­ki, śred­ni, cięż­ki czy głębo­ki ubytek słuchu – Pure 13 staw­ia czoło tym wyzwan­iom i zwraca Ci nat­u­ralne brzmie­nie życia.

Pure 10 Nx On Table 1248x1248px V2
Pure 10 Nx.

• Niezwyk­le małe, w pełni automaty­czne urządzenia chowa­ją się za Twoi­mi usza­mi.
• Niewielkie aparaty słu­chowe, są niemal niewidoczne za Twoim uchem.
• Zdal­nie obsługi­wane przy pomo­cy smart­fona.

Motion 13 Nx On Table 1248x1248px
Motion 13 Nx.

• Niezwyk­le małe, w pełni automaty­czne urządzenia chowa­ją się za Twoi­mi usza­mi.
• Niewielkie aparaty słu­chowe, są niemal niewidoczne za Twoim uchem.
• Zdal­nie obsługi­wane przy pomo­cy smart­fona.

Akce­so­ria i aplikac­je umożli­wia­jące łączność i kon­trolę 

VOICELINK SIGNIA T
VoiceLink

​VoiceLink łączy się z urządze­niem easyTek i może zostać przekazany mów­cy dla bardziej efek­ty­wnej trans­misji gło­su do użytkown­i­ka.

STREAMLINE MIC SIGNIA T
Stream­Line Mic
NOAHLINK WIRELESS SIGNIA T
NoahLink
EASYTEK SIGNIA T
easyTek
NADAJNIK TV SIGNIA T
Nada­jnik TV
EASYPOCKET SIGNIA T
easyPock­et
ŁADOWARKA ECHARGER SIGNIA T
eCharg­er
CONNEXXAIR SIGNIA T
Con­nexxAir