fbpx

AktualnościTargi Optyczne Monachium 2020

Między­nar­o­dowe tar­gi opty­czne skupiły najlep­szych pro­jek­tan­tów opraw, wiodące mar­ki w dziedzinie opty­ki oku­larowej oraz pro­du­cen­tów spec­jal­isty­cznych urządzeń do badań oraz obrób­ki soczewek oku­larowych.


Targi Optyczne Las Vegas 2019

Było to doświad­cze­nie obfi­tu­jące odkryciem nowych marek oku­larowych — nieobec­nych jeszcze w Europie, które zach­wyciły nas swo­ją klasą, przepięknym wzor­nictwem połąc­zonym z unika­towy­mi, lekki­mi mate­ri­ała­mi.